Poème-France.com

Poeme : AmitiéAmitié

Amitié
Dans la vie non a von d momen dure
Mé no ami eu son toujour la
Pour non aidé
Nous faire rire
É nou aimé
Lamitié c sacrée
C ma raison de vivre
En primaire g t la avec toi
Tou le tem ensenble
Lé anné nous on séparé
Nou avon pris dé chemin différen
Nou nous somme fé de nouveau ami
Nous nous somme perdu de vue
É maintenan je te le di je t’aime
Tu é une ami super
Je voudré kon retrouve c lien
Ce ke tu pense être mé nouvelle ami
Son enfête ke dé connaisence
Car lé connaissence peuven te laissé tombé a tou bou de chan
Comme elle lon fé
Mé toi tu é la é je c o plu profond de moi ke tu ne me feré jamé sa
Alors je te le di tu é ami car toi tu c me faire rire, m’aide, me consolé, é m’aimé comme une ami
Pour toi gladys
Je te dedi ce texte ou apelle sa comme tu veu
Celifritio

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

amitje
dɑ̃ la vi nɔ̃ a vɔ̃ de mɔmɛ̃ dyʁə
me no ami y sɔ̃ tuʒuʁ la
puʁ nɔ̃ εde
nu fεʁə ʁiʁə
e nu εme
lamitje se sakʁe
se ma ʁεzɔ̃ də vivʁə
ɑ̃ pʁimεʁə ʒe te la avεk twa
tu lə tεm ɑ̃sɑ̃blə
le ane nuz- ɔ̃ sepaʁe
nu avɔ̃ pʁi de ʃəmɛ̃ difeʁɛ̃
nu nu sɔmə fe də nuvo ami
nu nu sɔmə pεʁdy də vɥ
e mɛ̃tənɑ̃ ʒə tə lə di ʒə tεmə
ty e ynə ami sype
ʒə vudʁe kɔ̃ ʁətʁuvə se ljɛ̃
sə kə ty pɑ̃sə εtʁə me nuvεllə ami
sɔ̃n- ɑ̃fεtə kə de kɔnεzɑ̃sə
kaʁ le kɔnεsɑ̃sə pəvɛ̃ tə lεse tɔ̃be a tu bu də ʃɑ̃
kɔmə εllə lɔ̃ fe
me twa ty e la e ʒə se o ply pʁɔfɔ̃ də mwa kə ty nə mə fəʁe ʒame sa
alɔʁ ʒə tə lə di ty e ami kaʁ twa ty se mə fεʁə ʁiʁə, mεdə, mə kɔ̃sɔle, e mεme kɔmə ynə ami
puʁ twa ɡladi
ʒə tə dədi sə tεkstə u apεllə sa kɔmə ty vø