Poème-France.com

Poeme : 145896 - Sans Titre145896 - Sans Titre

Il n’y a rien de plus souffrant que d’éprouver le manque d’une personne avec laquel vous vous efforcer de tracer votre chemin semer d’embuche, le temps passe et défile dangereusement devant moi, voir mes rêves s’échapper de jours en jours et ce savoir impuissante chez l’être humain amène tous simplement à la folie, parlons-en de la folie je ne rêve que de partir loin de tous ce qui m’entoure pour m’échapper avec toi ne serait-ce que le temps d’un soir revivre nos moments si précieux, si intense en moi, le faite de les revivre intérieurement révèle en moi un tourbillon de frisson de remord et de tristesse, la croyance de mes sentiments envers toi est pur, rien ne pourra m’empêcher de réaliser mes rêves ces avec toi que je veux vire LA VIE a la quel tu m’aide à aspirer je veux un futur meilleur, ton sourire, ton regard, tous ces mots et ces fait et geste qui font qu’aujourd’hui ma vie n’a plus aucun sens sans ta présence, si tu savais à quel point je t’aime jamais personne n’avais emporter mon cœur chavirer aussi loin aucun n’avais su me faire connaitre l’amour véritable, la distance ces imposer entre nous les sentiments reste présent et persécutant, j’me pose beaucoup de questions surement trop même jvois des signes tous les jours dois-je y prêter attention rien ne m’aide tout me porte à croire que rien n’a de valeur sans toi je m’efforce d’avancer mais de jours en jours ça devient trop dur j’veu plus vire sans toi j’t’assure que jpeu pas jpeu plus faire comme si tous allais bien alors que toutes mes penser sont tiennes tout ce que je fais au quotidien tous mes effort sont pour toi parce que oui malgré tout je crois en ce futur imprévisible malgré sa je me vois avec toi loin de tout le monde loin de tout profitant de notre amour s’insère et pur, C’est un amour destructeur en lui-même.
Chl

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il ni a ʁjɛ̃ də plys sufʁɑ̃ kə depʁuve lə mɑ̃kə dynə pεʁsɔnə avεk lakεl vu vuz- efɔʁse də tʁase vɔtʁə ʃəmɛ̃ səme dɑ̃byʃə, lə tɑ̃ pasə e defilə dɑ̃ʒəʁøzəmɑ̃ dəvɑ̃ mwa, vwaʁ mε ʁεvə seʃape də ʒuʁz- ɑ̃ ʒuʁz- e sə savwaʁ ɛ̃pɥisɑ̃tə ʃe lεtʁə ymɛ̃ amεnə tus sɛ̃pləmɑ̃ a la fɔli, paʁlɔ̃z- ɑ̃ də la fɔli ʒə nə ʁεvə kə də paʁtiʁ lwɛ̃ də tus sə ki mɑ̃tuʁə puʁ meʃape avεk twa nə səʁε sə kə lə tɑ̃ dœ̃ swaʁ ʁəvivʁə no mɔmɑ̃ si pʁesjø, si ɛ̃tɑ̃sə ɑ̃ mwa, lə fεtə də lε ʁəvivʁə ɛ̃teʁjəʁəmɑ̃ ʁevεlə ɑ̃ mwa œ̃ tuʁbijɔ̃ də fʁisɔ̃ də ʁəmɔʁ e də tʁistεsə, la kʁwajɑ̃sə də mε sɑ̃timɑ̃z- ɑ̃vεʁ twa ε pyʁ, ʁjɛ̃ nə puʁʁa mɑ̃pεʃe də ʁealize mε ʁεvə sεz- avεk twa kə ʒə vø viʁə la vi a la kεl ty mεdə a aspiʁe ʒə vøz- œ̃ fytyʁ mεjœʁ, tɔ̃ suʁiʁə, tɔ̃ ʁəɡaʁ, tus sε moz- e sε fε e ʒεstə ki fɔ̃ koʒuʁdɥi ma vi na plysz- okœ̃ sɑ̃s sɑ̃ ta pʁezɑ̃sə, si ty savεz- a kεl pwɛ̃ ʒə tεmə ʒamε pεʁsɔnə navεz- ɑ̃pɔʁte mɔ̃ kœʁ ʃaviʁe osi lwɛ̃ okœ̃ navε sy mə fεʁə kɔnεtʁə lamuʁ veʁitablə, la distɑ̃sə sεz- ɛ̃poze ɑ̃tʁə nu lε sɑ̃timɑ̃ ʁεstə pʁezɑ̃ e pεʁsekytɑ̃, ʒmə pozə boku də kεstjɔ̃ syʁəmɑ̃ tʁo mεmə ʒvwa dε siɲə tus lε ʒuʁ dwa ʒə i pʁεte atɑ̃sjɔ̃ ʁjɛ̃ nə mεdə tu mə pɔʁtə a kʁwaʁə kə ʁjɛ̃ na də valœʁ sɑ̃ twa ʒə mefɔʁsə davɑ̃se mε də ʒuʁz- ɑ̃ ʒuʁ sa dəvjɛ̃ tʁo dyʁ ʒvø plys viʁə sɑ̃ twa ʒtasyʁə kə ʒpø pa ʒpø plys fεʁə kɔmə si tusz- alε bjɛ̃ alɔʁ kə tutə mε pɑ̃se sɔ̃ tjεnə tu sə kə ʒə fεz- o kɔtidjɛ̃ tus mεz- efɔʁ sɔ̃ puʁ twa paʁsə kə ui malɡʁe tu ʒə kʁwaz- ɑ̃ sə fytyʁ ɛ̃pʁeviziblə malɡʁe sa ʒə mə vwaz- avεk twa lwɛ̃ də tu lə mɔ̃də lwɛ̃ də tu pʁɔfitɑ̃ də nɔtʁə amuʁ sɛ̃sεʁə e pyʁ, sεt- œ̃n- amuʁ dεstʁyktœʁ ɑ̃ lɥi mεmə.