Poème-France.com

Poeme : Un Rayon De Soleil Prénommé Lucie.Un Rayon De Soleil Prénommé Lucie.

On s’est adorée
On s’est disputée
On s’est quittée
Et on s’est retrouvée

Pour un malentendu
On a cru que tout était perdu
Par manque de confiance
Par manque de chance

Notre amitié s’est terminée
Pour mieux recommencer
Nos discussions se sont tuent
Pour mieux préparer leurs venues

J’ai eu mal de ton absence
Même si je l’ai pas toujours dit
Même si j’ai trop garder le Silence
Aujourd’hui je te l’écris, Lucie

Je suis contente de t’avoir retrouver
D’encore pouvoir te parler
Rien n’as jamais été facile
Il y a eu tant de mots inutiles

Mais aujourd’hui, on a la patience
On a le temps pour se faire confiance
On a l’envie d’avoir une autre chance
Je sais qu’il n’y aura plus d’absence

T’es mon petit rayon de Soleil
Une fille comme toi, exceptionnelle
J’en rencontre pas à tout les coins de rues
Alors maintenant, on se trompera plus

Dès maintenant, tout se passera bien
Tant qu’on est main dans la main
Je sais qu’on peut continuer notre chemin
Même si on sait pas de quoi est fait demain

On a la volonté et le courage
On peut retrouver la joie sur notre visage
Parce qu’ensemble, on peut combattre
Ensemble, on peut encore se battre

On a l’Amitié tout simplement
Sentiment qui ne changent pas avec le temps
Et la notre est unique, merveilleuse
Alors on fera tout pour être heureuse

Voir le bonheur, encore une fois
Espérer, une dernière fois
Car, je sais qu’on y arrivera
J’ai mon rayon de soleil avec moi

Lucie, je te rappelle encore une fois
Ces paroles que je t’ai répétée tant de fois :
« Dans le noir ou l’espoir, on restera ensemble
A la vie à la mort, on restera ensemble… . »
Cindy Limpens

PostScriptum

A Une Amie, Lucie…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɔ̃ sεt- adɔʁe
ɔ̃ sε dispyte
ɔ̃ sε kite
e ɔ̃ sε ʁətʁuve

puʁ œ̃ malɑ̃tɑ̃dy
ɔ̃n- a kʁy kə tut- etε pεʁdy
paʁ mɑ̃kə də kɔ̃fjɑ̃sə
paʁ mɑ̃kə də ʃɑ̃sə

nɔtʁə amitje sε tεʁmine
puʁ mjø ʁəkɔmɑ̃se
no diskysjɔ̃ sə sɔ̃ tɥe
puʁ mjø pʁepaʁe lœʁ vənɥ

ʒε y mal də tɔ̃n- absɑ̃sə
mεmə si ʒə lε pa tuʒuʁ di
mεmə si ʒε tʁo ɡaʁde lə silɑ̃sə
oʒuʁdɥi ʒə tə lekʁi, lysi

ʒə sɥi kɔ̃tɑ̃tə də tavwaʁ ʁətʁuve
dɑ̃kɔʁə puvwaʁ tə paʁle
ʁjɛ̃ na ʒamεz- ete fasilə
il i a y tɑ̃ də moz- inytilə

mεz- oʒuʁdɥi, ɔ̃n- a la pasjɑ̃sə
ɔ̃n- a lə tɑ̃ puʁ sə fεʁə kɔ̃fjɑ̃sə
ɔ̃n- a lɑ̃vi davwaʁ ynə otʁə ʃɑ̃sə
ʒə sε kil ni oʁa plys dabsɑ̃sə

tε mɔ̃ pəti ʁεjɔ̃ də sɔlεj
ynə fijə kɔmə twa, εksεpsjɔnεllə
ʒɑ̃ ʁɑ̃kɔ̃tʁə pa a tu lε kwɛ̃ də ʁy
alɔʁ mɛ̃tənɑ̃, ɔ̃ sə tʁɔ̃pəʁa plys

dε mɛ̃tənɑ̃, tu sə pasəʁa bjɛ̃
tɑ̃ kɔ̃n- ε mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
ʒə sε kɔ̃ pø kɔ̃tinɥe nɔtʁə ʃəmɛ̃
mεmə si ɔ̃ sε pa də kwa ε fε dəmɛ̃

ɔ̃n- a la vɔlɔ̃te e lə kuʁaʒə
ɔ̃ pø ʁətʁuve la ʒwa syʁ nɔtʁə vizaʒə
paʁsə kɑ̃sɑ̃blə, ɔ̃ pø kɔ̃batʁə
ɑ̃sɑ̃blə, ɔ̃ pø ɑ̃kɔʁə sə batʁə

ɔ̃n- a lamitje tu sɛ̃pləmɑ̃
sɑ̃timɑ̃ ki nə ʃɑ̃ʒe pa avεk lə tɑ̃
e la nɔtʁə εt- ynikə, mεʁvεjøzə
alɔʁz- ɔ̃ fəʁa tu puʁ εtʁə œʁøzə

vwaʁ lə bɔnœʁ, ɑ̃kɔʁə ynə fwa
εspeʁe, ynə dεʁnjεʁə fwa
kaʁ, ʒə sε kɔ̃n- i aʁivəʁa
ʒε mɔ̃ ʁεjɔ̃ də sɔlεj avεk mwa

lysi, ʒə tə ʁapεllə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
sε paʁɔlə kə ʒə tε ʁepete tɑ̃ də fwa :
« dɑ̃ lə nwaʁ u lεspwaʁ, ɔ̃ ʁεstəʁa ɑ̃sɑ̃blə
a la vi a la mɔʁ, ɔ̃ ʁεstəʁa ɑ̃sɑ̃blə… »