Poème-France.com

Poeme : Mon Château De Cartes…Mon Château De Cartes…

Ma vie est un château de cartes
Le bonheur s’en écarte
Et le vent souffle dessus
Pour qu’entier, il ne soit plus

Je le construit, les mains tremblantes
J’essaye qu’il soit le plus beau possible
Au début, j’ai cru que rien n’était impossible
J’ai cru que je pouvais y arrivé, en étant patiente

J’ai cru pouvoir décrocher la lune
J’ai cru tout ça en étant gosse
J’ai cru que le monde était beau gosse
Mais je connaissais pas la brume

J’ai cru que je pouvais pas perdre l’Espoir
J’ai cru pouvoir croire, j’ai cru tout savoir
Mais je pensais pas que la vie était comme ça
Je pensais pas que je tomberais si bas

Mon château de cartes, c’est pour vous
C’est pour tout ceux que j’aime plus que tout
Dessus, je dois les faire vivre, je dois les faire aimer
Je dois les aider, les aimer, les épauler

Je vous protége du froid, du vent
Je dois être la tout le temps
Pour protéger mon château de cartes
Je dois le faire jusqu’à ce que je sois morte

Cependant, mes cartes tombent une à une
Par vos peines, vos Haines, chacune
Vous brûlé mes cartes avec vos mots
Dans mon château, il ne fait plus jamais chaud

Je suis sensé vous protéger
Je suis sensé tout pouvoir faire
Mais parfois vous exagérer
Et avec tout ça, je dois me taire

Vous vivez dans mon château
Parce que je vous aime plus que ma vie
Et que je veux que des rêves dans vos nuits
Mais je commence à en avoir pleins le dos

Je veux donner, je veux aimer
Mais je refuse que vous vous entretuiez
Pour des bêtises, pour des malentendus
Pour tant de choses qui m’ont abattues

Mon château de cartes, c’est ma vie
Je sais plus quoi faire pour le tenir en vie
Je sais plus quoi faire pour pas le détruire
Je sais plus quoi faire pour pas mourir

Votre domicile c’est mon château de cartes
Mais il est pas assez stables pour vous
J’ai pas la force de garder toutes les cartes
Le monde est moche, le monde est fou

J’ai bien essayé, je vous l’assure
Mais la vie est trop dur, mon livre pleins de ratures
Vous vous mettez des bâtons dans les roues
Vous vous lancez des piques jusqu’au bout

Mais moi, je parviens pas à rester debout
Je crois que je suis arrivée au bout du bout
J’ai espérer que tout se passe bien
Mais la on s’éloigne du droit chemin

J’en peu plus, j’en ai trop entendu
Non, je veux plus entendre, je veux plus
Je veux devenir sourde, s’il vous plaît
J’ai entendu trop de conneries, trop de lâcheté

Je peux pas tenir mon château de cartes en vie
Si vous ne donnez pas un peu du vôtre
Si vous ne pensez jamais aux autres
Il tiendra plus longtemps, je vous en prie

Moi, je supporte plus cet air
Je supporte plus cette Terre
Y a eu trop de misères
J’ai du trop me taire

Mon château de cartes se meurt
Je l’ai bâti avec mon cœur
Mais il est noyé par mes pleurs
Il est hanté par toute mes peurs

Mon château de cartes se détruit
Au fil des jours, de mes nuits
J’ai essayé mais il s’écroule
A cause de toutes mes larmes qui coulent

Mon château de cartes est emporté par le vent
Parce que ça dure depuis trop longtemps
Les cartes tomberont, jusqu’au matin
Où il n’en restera plus rien…
Cindy Limpens

PostScriptum

Il N’en reste Plus Que Quelques Cartes Qui se Consument…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ma vi εt- œ̃ ʃato də kaʁtə
lə bɔnœʁ sɑ̃n- ekaʁtə
e lə vɑ̃ suflə dəsy
puʁ kɑ̃tje, il nə swa plys

ʒə lə kɔ̃stʁɥi, lε mɛ̃ tʁɑ̃blɑ̃tə
ʒesεj kil swa lə plys bo pɔsiblə
o deby, ʒε kʁy kə ʁjɛ̃ netε ɛ̃pɔsiblə
ʒε kʁy kə ʒə puvεz- i aʁive, ɑ̃n- etɑ̃ pasjɑ̃tə

ʒε kʁy puvwaʁ dekʁoʃe la lynə
ʒε kʁy tu sa ɑ̃n- etɑ̃ ɡɔsə
ʒε kʁy kə lə mɔ̃də etε bo ɡɔsə
mε ʒə kɔnεsε pa la bʁymə

ʒε kʁy kə ʒə puvε pa pεʁdʁə lεspwaʁ
ʒε kʁy puvwaʁ kʁwaʁə, ʒε kʁy tu savwaʁ
mε ʒə pɑ̃sε pa kə la vi etε kɔmə sa
ʒə pɑ̃sε pa kə ʒə tɔ̃bəʁε si ba

mɔ̃ ʃato də kaʁtə, sε puʁ vu
sε puʁ tu sø kə ʒεmə plys kə tu
dəsy, ʒə dwa lε fεʁə vivʁə, ʒə dwa lε fεʁə εme
ʒə dwa lεz- εde, lεz- εme, lεz- epole

ʒə vu pʁɔteʒə dy fʁwa, dy vɑ̃
ʒə dwaz- εtʁə la tu lə tɑ̃
puʁ pʁɔteʒe mɔ̃ ʃato də kaʁtə
ʒə dwa lə fεʁə ʒyska sə kə ʒə swa mɔʁtə

səpɑ̃dɑ̃, mε kaʁtə- tɔ̃be ynə a ynə
paʁ vo pεnə, vo-εnə, ʃakynə
vu bʁyle mε kaʁtəz- avεk vo mo
dɑ̃ mɔ̃ ʃato, il nə fε plys ʒamε ʃo

ʒə sɥi sɑ̃se vu pʁɔteʒe
ʒə sɥi sɑ̃se tu puvwaʁ fεʁə
mε paʁfwa vuz- εɡzaʒeʁe
e avεk tu sa, ʒə dwa mə tεʁə

vu vive dɑ̃ mɔ̃ ʃato
paʁsə kə ʒə vuz- εmə plys kə ma vi
e kə ʒə vø kə dε ʁεvə dɑ̃ vo nɥi
mε ʒə kɔmɑ̃sə a ɑ̃n- avwaʁ plɛ̃ lə do

ʒə vø dɔne, ʒə vøz- εme
mε ʒə ʁəfyzə kə vu vuz- ɑ̃tʁətɥje
puʁ dε bεtizə, puʁ dε malɑ̃tɑ̃dys
puʁ tɑ̃ də ʃozə ki mɔ̃ abatɥ

mɔ̃ ʃato də kaʁtə, sε ma vi
ʒə sε plys kwa fεʁə puʁ lə təniʁ ɑ̃ vi
ʒə sε plys kwa fεʁə puʁ pa lə detʁɥiʁə
ʒə sε plys kwa fεʁə puʁ pa muʁiʁ

vɔtʁə dɔmisilə sε mɔ̃ ʃato də kaʁtə
mεz- il ε pa ase stablə puʁ vu
ʒε pa la fɔʁsə də ɡaʁde tutə lε kaʁtə
lə mɔ̃də ε moʃə, lə mɔ̃də ε fu

ʒε bjɛ̃ esεje, ʒə vu lasyʁə
mε la vi ε tʁo dyʁ, mɔ̃ livʁə plɛ̃ də ʁatyʁə
vu vu mεte dε batɔ̃ dɑ̃ lε ʁu
vu vu lɑ̃se dε pik ʒysko bu

mε mwa, ʒə paʁvjɛ̃ pa a ʁεste dəbu
ʒə kʁwa kə ʒə sɥiz- aʁive o bu dy bu
ʒε εspeʁe kə tu sə pasə bjɛ̃
mε la ɔ̃ selwaɲə dy dʁwa ʃəmɛ̃

ʒɑ̃ pø plys, ʒɑ̃n- ε tʁo ɑ̃tɑ̃dy
nɔ̃, ʒə vø plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə, ʒə vø plys
ʒə vø dəvəniʁ suʁdə, sil vu plε
ʒε ɑ̃tɑ̃dy tʁo də kɔnəʁi, tʁo də laʃəte

ʒə pø pa təniʁ mɔ̃ ʃato də kaʁtəz- ɑ̃ vi
si vu nə dɔne pa œ̃ pø dy votʁə
si vu nə pɑ̃se ʒamεz- oz- otʁə
il tjɛ̃dʁa plys lɔ̃tɑ̃, ʒə vuz- ɑ̃ pʁi

mwa, ʒə sypɔʁtə plys sεt εʁ
ʒə sypɔʁtə plys sεtə teʁə
i a y tʁo də mizεʁə
ʒε dy tʁo mə tεʁə

mɔ̃ ʃato də kaʁtə- sə məʁ
ʒə lε bati avεk mɔ̃ kœʁ
mεz- il ε nwaje paʁ mε plœʁ
il ε-ɑ̃te paʁ tutə mε pœʁ

mɔ̃ ʃato də kaʁtə- sə detʁɥi
o fil dε ʒuʁ, də mε nɥi
ʒε esεje mεz- il sekʁulə
a kozə də tutə mε laʁmə- ki kule

mɔ̃ ʃato də kaʁtəz- εt- ɑ̃pɔʁte paʁ lə vɑ̃
paʁsə kə sa dyʁə dəpɥi tʁo lɔ̃tɑ̃
lε kaʁtə- tɔ̃bəʁɔ̃, ʒysko matɛ̃
u il nɑ̃ ʁεstəʁa plys ʁjɛ̃…