Poème-France.com

Poeme : Une Petite Larme…Une Petite Larme…

Une petite larme pour toutes ces Haines
J’ai fini par laisser couler ma Peine
Je n’ai plus pu retenir mes pleurs
A force de les retenir au fil des heures

Une petite larme pour toutes ces paroles
Ces discussions qui j’ai entendue, qui me rendent folle
J’ai entendu trop de choses, trop de mots,
Je veux devenir sourde, trop c’est trop

Une petite larme pour toutes ces pensées
Que j’ai voulu, que j’ai du écoutée
Toutes ces idées qui ne vont nulle part
Ces sentiments qui ne sont pas là par hasard

Une petite larme pour tout ce mal
Qui est entre nous même si c’est pas normal
Cette souffrance sans raison, sans but
Ces batailles qui entraînent notre chute

Une petite larme pour chacun de vous
Tout ces bâtons dans les roues
De ceux que vous dites aimer
Mais que vous ne savez que blesser

Une petite larme pour tous ces malheurs
Ces bruits, ces voix qui me font peur
Cette descente vers l’Enfer, vers le fond
Etre ensemble sans le vouloir, une condamnation

Une petite larme pour toutes ces questions
Qui se posent toutes sans raisons
Qui ne trouveront jamais de réponses
Mais aux quelles je pense

Une petite larme pour tout ce noir
Qui chasse le peu de mon Espoir
Qu’il me restait encore
Et me rendre compte qu’on se bat à tort

Une petite larme pour toutes ses souffrances
Pour en avoir trop dit, pour en avoir trop entendu
Tout en sachant qu’il n’y aura plus d’autre chance
Tout en sachant qu’à petit feu ça nous tue

Une petite larme pour cette vie
Qui perd son sens, sa destination
Une vie par pur obligation
Une vie avec trop de soucis

Une petite larme pour une petite larme
C’est terminé, j’ai lâché les armes
De mes yeux, tant d’eau a coulé hier
Parce que je sais qu’il n’y a plus rien à faire.
Cindy Limpens

PostScriptum

Ca FaIt Du BiEn PaRfOiS, SuRtOuT QuAnD On SaIt Qu’On EsT NuLlE PaRt Et Qu’On Va NuLlE PaRt…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə pətitə laʁmə puʁ tutə sεz- εnə
ʒε fini paʁ lεse kule ma pεnə
ʒə nε plys py ʁətəniʁ mε plœʁ
a fɔʁsə də lε ʁətəniʁ o fil dεz- œʁ

ynə pətitə laʁmə puʁ tutə sε paʁɔlə
sε diskysjɔ̃ ki ʒε ɑ̃tɑ̃dɥ, ki mə ʁɑ̃de fɔlə
ʒε ɑ̃tɑ̃dy tʁo də ʃozə, tʁo də mo,
ʒə vø dəvəniʁ suʁdə, tʁo sε tʁo

ynə pətitə laʁmə puʁ tutə sε pɑ̃se
kə ʒε vuly, kə ʒε dy ekute
tutə sεz- ide ki nə vɔ̃ nylə paʁ
sε sɑ̃timɑ̃ ki nə sɔ̃ pa la paʁ-azaʁ

ynə pətitə laʁmə puʁ tu sə mal
ki εt- ɑ̃tʁə nu mεmə si sε pa nɔʁmal
sεtə sufʁɑ̃sə sɑ̃ ʁεzɔ̃, sɑ̃ byt
sε batajə ki ɑ̃tʁεne nɔtʁə ʃytə

ynə pətitə laʁmə puʁ ʃakœ̃ də vu
tu sε batɔ̃ dɑ̃ lε ʁu
də sø kə vu ditəz- εme
mε kə vu nə save kə blese

ynə pətitə laʁmə puʁ tus sε malœʁ
sε bʁɥi, sε vwa ki mə fɔ̃ pœʁ
sεtə desɑ̃tə vεʁ lɑ̃fe, vεʁ lə fɔ̃
εtʁə ɑ̃sɑ̃blə sɑ̃ lə vulwaʁ, ynə kɔ̃damnasjɔ̃

ynə pətitə laʁmə puʁ tutə sε kεstjɔ̃
ki sə poze tutə sɑ̃ ʁεzɔ̃
ki nə tʁuvəʁɔ̃ ʒamε də ʁepɔ̃sə
mεz- o kεllə ʒə pɑ̃sə

ynə pətitə laʁmə puʁ tu sə nwaʁ
ki ʃasə lə pø də mɔ̃n- εspwaʁ
kil mə ʁεstε ɑ̃kɔʁə
e mə ʁɑ̃dʁə kɔ̃tə kɔ̃ sə ba a tɔʁ

ynə pətitə laʁmə puʁ tutə sε sufʁɑ̃sə
puʁ ɑ̃n- avwaʁ tʁo di, puʁ ɑ̃n- avwaʁ tʁo ɑ̃tɑ̃dy
tut- ɑ̃ saʃɑ̃ kil ni oʁa plys dotʁə ʃɑ̃sə
tut- ɑ̃ saʃɑ̃ ka pəti fø sa nu tɥ

ynə pətitə laʁmə puʁ sεtə vi
ki pεʁ sɔ̃ sɑ̃s, sa dεstinasjɔ̃
ynə vi paʁ pyʁ ɔbliɡasjɔ̃
ynə vi avεk tʁo də susi

ynə pətitə laʁmə puʁ ynə pətitə laʁmə
sε tεʁmine, ʒε laʃe lεz- aʁmə
də mεz- iø, tɑ̃ do a kule jεʁ
paʁsə kə ʒə sε kil ni a plys ʁjɛ̃ a fεʁə.