Poème-France.com

Poeme : Detresse RemixDetresse Remix

Ca fait maintenant 4 ans
Que je hère dans le néant
En éspèrant a chaque instants
Te revoir joyeux et souriant

Tu étais ma raison de vivre
Le sens à ma vie
Sans toi je ne peux vivre
Car trop injuste est la vie

Je voulais que tu me vois grandir
Que tu sois fier de moi
Mais la maladie t’a emporté
Et sans que je puisse te retenir
Vers le ciel tu t’es envolé

Maintenant que t’es plus la
Je me sens mal
Je ne travaille pas
Je crois que j’vais de plus en plus mal

J’aurais tellement aimé
Te voir une derniere fois
Mais je dois me contenté
Seulement d’une ombre dérière moi

J’en ai marre de souffrir
Marre de me battre
Car les obstacles un à un m’abattent

Chaque jour qui passe
M’enleve un peu plus d’éspoir
Et peu a peu ton visage s’effasse
En me laissant seule dans mon désespoir

Mais je ne veux pas oublié
Je veux que ton visage reste gravé
Et que ta voix résonne pour l’éternité
Dans mes rêves et mes pensées

Ce jour-là, je n’y croyais pas
Un coup de téléphone…
Et tout s’effondra en moi
Au fond de mon cœur un cri résonne
Mais rien ne sort, blocké par la tristesse
Toutes mes forces me délaissent
Mais ça n’a plus d’importance
Car ma vie a perdu son sens
Et dire que je profitais de la vie
Pendant que lui s’étegnait dans son lit
Je suis si profondement blessé
Que je suis incaplable de parler
De crier ou même de pleurer…
Je ne veux pas y croire
Et me dis que c’est un cauchemar
Je noie cette nouvelle au fond de mon âme
Mais la vérité remonte telle une boué
Afin de faire couler mes larmes
Et pour finir de m’achevé

A présent, lentement… je me meurs
Car un grand vide empli mon cœur
Et rempli de larmes mes yeux
Dès que je vois un père et ses enfants heureux

Cette cicatrice enfoui au fond de mon âme
Jamais ne se refermera et ainsi me condane
A vivre dans la tristesse et la détresse

Sache que la vie sans toi n’est rien
Que tu étais mon plus grand bien
Que tu seras à jamais gravé en moi
Et que je penserais toujours a toi
Je ne sais pas
Si de là-haut tu me vois
Mais en tout cas
J’éspère que t’es fier de moi
Clo

PostScriptum

dédié a une personne qui m’est tres chere


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ka fε mɛ̃tənɑ̃ katʁə ɑ̃
kə ʒə εʁə dɑ̃ lə neɑ̃
ɑ̃n- espεʁɑ̃ a ʃakə ɛ̃stɑ̃
tə ʁəvwaʁ ʒwajøz- e suʁjɑ̃

ty etε ma ʁεzɔ̃ də vivʁə
lə sɑ̃sz- a ma vi
sɑ̃ twa ʒə nə pø vivʁə
kaʁ tʁo ɛ̃ʒystə ε la vi

ʒə vulε kə ty mə vwa ɡʁɑ̃diʁ
kə ty swa fje də mwa
mε la maladi ta ɑ̃pɔʁte
e sɑ̃ kə ʒə pɥisə tə ʁətəniʁ
vεʁ lə sjεl ty tε ɑ̃vɔle

mɛ̃tənɑ̃ kə tε plys la
ʒə mə sɑ̃s mal
ʒə nə tʁavajə pa
ʒə kʁwa kə ʒvε də plysz- ɑ̃ plys mal

ʒoʁε tεllmɑ̃ εme
tə vwaʁ ynə dεʁnjəʁə fwa
mε ʒə dwa mə kɔ̃tɑ̃te
sələmɑ̃ dynə ɔ̃bʁə deʁjεʁə mwa

ʒɑ̃n- ε maʁə də sufʁiʁ
maʁə də mə batʁə
kaʁ lεz- ɔpstakləz- œ̃n- a œ̃ mabate

ʃakə ʒuʁ ki pasə
mɑ̃ləvə œ̃ pø plys despwaʁ
e pø a pø tɔ̃ vizaʒə sefasə
ɑ̃ mə lεsɑ̃ sələ dɑ̃ mɔ̃ dezεspwaʁ

mε ʒə nə vø pa ublje
ʒə vø kə tɔ̃ vizaʒə ʁεstə ɡʁave
e kə ta vwa ʁezɔnə puʁ letεʁnite
dɑ̃ mε ʁεvəz- e mε pɑ̃se

sə ʒuʁ la, ʒə ni kʁwajε pa
œ̃ ku də telefɔnə…
e tu sefɔ̃dʁa ɑ̃ mwa
o fɔ̃ də mɔ̃ kœʁ œ̃ kʁi ʁezɔnə
mε ʁjɛ̃ nə sɔʁ, blɔke paʁ la tʁistεsə
tutə mε fɔʁsə- mə delεse
mε sa na plys dɛ̃pɔʁtɑ̃sə
kaʁ ma vi a pεʁdy sɔ̃ sɑ̃s
e diʁə kə ʒə pʁɔfitε də la vi
pɑ̃dɑ̃ kə lɥi setεɲε dɑ̃ sɔ̃ li
ʒə sɥi si pʁɔfɔ̃dəmɑ̃ blese
kə ʒə sɥiz- ɛ̃kaplablə də paʁle
də kʁje u mεmə də pləʁe…
ʒə nə vø pa i kʁwaʁə
e mə di kə sεt- œ̃ koʃəmaʁ
ʒə nwa sεtə nuvεllə o fɔ̃ də mɔ̃n- amə
mε la veʁite ʁəmɔ̃tə tεllə ynə bue
afɛ̃ də fεʁə kule mε laʁmə
e puʁ finiʁ də maʃəve

a pʁezɑ̃, lɑ̃təmɑ̃… ʒə mə mœʁ
kaʁ œ̃ ɡʁɑ̃ vidə ɑ̃pli mɔ̃ kœʁ
e ʁɑ̃pli də laʁmə- mεz- iø
dε kə ʒə vwaz- œ̃ pεʁə e sεz- ɑ̃fɑ̃z- œʁø

sεtə sikatʁisə ɑ̃fui o fɔ̃ də mɔ̃n- amə
ʒamε nə sə ʁəfεʁməʁa e ɛ̃si mə kɔ̃danə
a vivʁə dɑ̃ la tʁistεsə e la detʁεsə

saʃə kə la vi sɑ̃ twa nε ʁjɛ̃
kə ty etε mɔ̃ plys ɡʁɑ̃ bjɛ̃
kə ty səʁaz- a ʒamε ɡʁave ɑ̃ mwa
e kə ʒə pɑ̃səʁε tuʒuʁz- a twa
ʒə nə sε pa
si də la-o ty mə vwa
mεz- ɑ̃ tu ka
ʒespεʁə kə tε fje də mwa