Poème-France.com

Poeme : Je Rêvais D’Un Conte De Fées. .Je Rêvais D’Un Conte De Fées. .

Je m’imaginais un conte de fées
Un soleil couchant
Dans la mer s’embrasser

Seul face a notre destinée
Enlacées,
Dans la mer, goût salé

Les yeux pleurant d’humilité
Nez a nez
Regardant le monde ce coucher

Je rêvais d’un conte de fées
D’un amour éternel
D’un sourire fidèle
D’une lueur éphémère
D’une chimère d’enfance
D’une odeur d’amande
D’une couleur apaisante
D’une vie aimante

Je rêvais d’un conte de fées
Où l’amour serait le sang
Le sang qui coule de mes veines
Que je te donnerai a perte
Pour que ta vie soit plus belle.

Je rêvais d’une vie sans regrets et sans plaies,
D’un amour parfait,
Ou tu m’aurait dit : « oui pour la vie. . ».

Je rêvais d’un conte de fées,
Où je te serrais dans mes bras,
Où la vie était belle, et l’amour fidèle.

Oui je rêvais, et je rêve encore
Encore, et toujours plus fort.

Et le sang coule,
Tout doucement
Il coule…

« Le rêve ce fait de plus en plus réelle »

Et coule le sang
De mes veines
Sur mon bras

« C’est bon je te vois »

Et coule le sang
De mon bras
A mes doigts

« Je m’approche de toi »

Et tombe le sang
Goutte à goutte
Sur la toile de notre amour.

« Je te serre dans mes bras, et plus rien de m’éloignera de toi… »
Coeuroublie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mimaʒinεz- œ̃ kɔ̃tə də fe
œ̃ sɔlεj kuʃɑ̃
dɑ̃ la mεʁ sɑ̃bʁase

səl fasə a nɔtʁə dεstine
ɑ̃lase,
dɑ̃ la mεʁ, ɡu sale

lεz- iø pləʁɑ̃ dymilite
nez- a ne
ʁəɡaʁdɑ̃ lə mɔ̃də sə kuʃe

ʒə ʁεvε dœ̃ kɔ̃tə də fe
dœ̃n- amuʁ etεʁnεl
dœ̃ suʁiʁə fidεlə
dynə lɥœʁ efemεʁə
dynə ʃimεʁə dɑ̃fɑ̃sə
dynə ɔdœʁ damɑ̃də
dynə kulœʁ apεzɑ̃tə
dynə vi εmɑ̃tə

ʒə ʁεvε dœ̃ kɔ̃tə də fe
u lamuʁ səʁε lə sɑ̃
lə sɑ̃ ki kulə də mε vεnə
kə ʒə tə dɔnəʁε a pεʁtə
puʁ kə ta vi swa plys bεllə.

ʒə ʁεvε dynə vi sɑ̃ ʁəɡʁεz- e sɑ̃ plε,
dœ̃n- amuʁ paʁfε,
u ty moʁε di : « ui puʁ la vi. ».

ʒə ʁεvε dœ̃ kɔ̃tə də fe,
u ʒə tə seʁε dɑ̃ mε bʁa,
u la vi etε bεllə, e lamuʁ fidεlə.

ui ʒə ʁεvε, e ʒə ʁεvə ɑ̃kɔʁə
ɑ̃kɔʁə, e tuʒuʁ plys fɔʁ.

e lə sɑ̃ kulə,
tu dusəmɑ̃
il kulə…

« lə ʁεvə sə fε də plysz- ɑ̃ plys ʁeεllə »

e kulə lə sɑ̃
də mε vεnə
syʁ mɔ̃ bʁa

« sε bɔ̃ ʒə tə vwas »

e kulə lə sɑ̃
də mɔ̃ bʁa
a mε dwa

« ʒə mapʁoʃə də twa »

e tɔ̃bə lə sɑ̃
ɡutə a ɡutə
syʁ la twalə də nɔtʁə amuʁ.

« ʒə tə seʁə dɑ̃ mε bʁa, e plys ʁjɛ̃ də melwaɲəʁa də twa… »