Poème-France.com

Poeme : BrouillardBrouillard

Etre à quai sur cette terre ivre
Et se gorger d’oublis aux heures automnales
Voilà ce qu’il reste quand pour survivre
On gobe d’un trait ses rêves matinaux

C’est une flasque vide aux parois ajourées
D’où filtre la mémoire repoussée si souvent
Et les folies du monde qu’on absorbe tranquille
Sont les digues mobiles des souvenirs prégnants

Maintenu en surface on ne veut plus plonger
On vise l’aujourd’hui que les parfums d’hier
Colorent sans façon, c’est une joie rongée !
Rire est un silence aux écailles soufflées.
Ctitof

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

εtʁə a kε syʁ sεtə teʁə ivʁə
e sə ɡɔʁʒe dubliz- o œʁz- otɔmnalə
vwala sə kil ʁεstə kɑ̃ puʁ syʁvivʁə
ɔ̃ ɡɔbə dœ̃ tʁε sε ʁεvə matino

sεt- ynə flaskə vidə o paʁwaz- aʒuʁe
du filtʁə la memwaʁə ʁəpuse si suvɑ̃
e lε fɔli dy mɔ̃də kɔ̃n- absɔʁbə tʁɑ̃kjə
sɔ̃ lε diɡ mɔbilə dε suvəniʁ pʁeɲɑ̃

mɛ̃təny ɑ̃ syʁfasə ɔ̃ nə vø plys plɔ̃ʒe
ɔ̃ vizə loʒuʁdɥi kə lε paʁfœ̃ djεʁ
kɔlɔʁe sɑ̃ fasɔ̃, sεt- ynə ʒwa ʁɔ̃ʒe !
ʁiʁə εt- œ̃ silɑ̃sə oz- ekajə sufle.