Poème-France.com

Poeme : Libre !Libre !

Laisse-moi respirer un peu
Laisse-moi dire ce que je veux
Tu ne peux pas tout décider pour moi
Tu n’es pas ma mère pourtant
Toujours prête à tout choisir
Ma vie, ma mort, mon avenir…

Pourquoi veux-tu tout contrôler ?
Et pourquoi tout le monde devrait t’aimer ?
Quand nous te détestons tous !
Tu ne fais que critiquer
Et ne fais que blesser…

Pourquoi aimes-tu faire mal ?
Pourquoi es-tu si sale ?
Tu ne changeras donc jamais
Dans ton cœur pourtant tu nous aimais
Je suis sur que tu n’es pas aussi mauvais qu’on le croit
Tu aimes seulement défier les loies…

Tu fais ta petite rebelle
Et tu te penses si belle
C’est pas en faisant ta délinquante
Que nous allons pour te prendre pour une déesse
Car tu n’ammène que tristesse…

Laisse-moi tranqille
Car tu ne changeras donc jamais…
D3V!ls

PostScriptum

a toi ki a voulu controler ma vie…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεsə mwa ʁεspiʁe œ̃ pø
lεsə mwa diʁə sə kə ʒə vø
ty nə pø pa tu deside puʁ mwa
ty nε pa ma mεʁə puʁtɑ̃
tuʒuʁ pʁεtə a tu ʃwaziʁ
ma vi, ma mɔʁ, mɔ̃n- avəniʁ…

puʁkwa vø ty tu kɔ̃tʁole ?
e puʁkwa tu lə mɔ̃də dəvʁε tεme ?
kɑ̃ nu tə detεstɔ̃ tus !
ty nə fε kə kʁitike
e nə fε kə blese…

puʁkwa εmə ty fεʁə mal ?
puʁkwa ε ty si salə ?
ty nə ʃɑ̃ʒəʁa dɔ̃k ʒamε
dɑ̃ tɔ̃ kœʁ puʁtɑ̃ ty nuz- εmε
ʒə sɥi syʁ kə ty nε pa osi movε kɔ̃ lə kʁwa
ty εmə sələmɑ̃ defje lε lwa…

ty fε ta pətitə ʁəbεllə
e ty tə pɑ̃sə si bεllə
sε pa ɑ̃ fəzɑ̃ ta delɛ̃kɑ̃tə
kə nuz- alɔ̃ puʁ tə pʁɑ̃dʁə puʁ ynə deεsə
kaʁ ty namεnə kə tʁistεsə…

lεsə mwa tʁɑ̃kijə
kaʁ ty nə ʃɑ̃ʒəʁa dɔ̃k ʒamε…