Poème-France.com

Poeme : ToiToi

Que tu sois un homme ou une femme.
Que tu sois de l’eau ou une flamme.
Cela ne me dérange guère,
Car tu m’as déclaré la guerre
Dès que tu m’as touché,
J’ai voulu te tuer.
Depuis que tu as enfoncé ton couteau en moi,
Je vois que toi.
Depuis que tu as fait couler mon sang,
Je te vois, en rêvant.
Je te cherche partout
Dans mon passé, dans mon futur, mais tu es où ?
Tu es peut-être que dans ma tête
Mais ce serait si bête.
Pourquoi toutes ces cicatrices
Qui me rendent si triste
Si tu n’es pas réel ?
Je ne sais pas, mais je sais que ce serait cruelle
Je sais que, je te retoruverais jamais
Même si je le pouvais
Je ne le voudrais pas
Je n’y arriverais pas
Dès que j’aurais le couteau en main
Je l’échaperai et ce sera ma fin
Tu reprendras ton couteau
Pour me poignarder de mon fardeau.
D3V!ls

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kə ty swaz- œ̃n- ɔmə u ynə famə.
kə ty swa də lo u ynə flamə.
səla nə mə deʁɑ̃ʒə ɡεʁə,
kaʁ ty ma deklaʁe la ɡeʁə
dε kə ty ma tuʃe,
ʒε vuly tə tɥe.
dəpɥi kə ty a ɑ̃fɔ̃se tɔ̃ kuto ɑ̃ mwa,
ʒə vwa kə twa.
dəpɥi kə ty a fε kule mɔ̃ sɑ̃,
ʒə tə vwa, ɑ̃ ʁεvɑ̃.
ʒə tə ʃεʁʃə paʁtu
dɑ̃ mɔ̃ pase, dɑ̃ mɔ̃ fytyʁ, mε ty ε u ?
ty ε pø tεtʁə kə dɑ̃ ma tεtə
mε sə səʁε si bεtə.
puʁkwa tutə sε sikatʁisə
ki mə ʁɑ̃de si tʁistə
si ty nε pa ʁeεl ?
ʒə nə sε pa, mε ʒə sε kə sə səʁε kʁyεllə
ʒə sε kə, ʒə tə ʁətɔʁyvəʁε ʒamε
mεmə si ʒə lə puvε
ʒə nə lə vudʁε pa
ʒə ni aʁivəʁε pa
dε kə ʒoʁε lə kuto ɑ̃ mɛ̃
ʒə leʃapəʁε e sə səʁa ma fɛ̃
ty ʁəpʁɑ̃dʁa tɔ̃ kuto
puʁ mə pwaɲaʁde də mɔ̃ faʁdo.