Poème-France.com

Poeme : Méritons Nous De VivreMéritons Nous De Vivre

En regardant le monde du haut de mes 16 ans.
Je me rends compte que la vie est triste et cruel : elle n’offre pas de cadeaux.
J’ai pu remarquer que l’homme est un être dangereux : l’homme tue, viol, bat, détraque, vol, pollue.
L’homme ne sait faire que du mal autour de lui. alors méritons vraiment de vivre ?
Telle est la quetion que je me pose.
Daddy_24484

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃ ʁəɡaʁdɑ̃ lə mɔ̃də dy-o də mε sεzə ɑ̃.
ʒə mə ʁɑ̃ kɔ̃tə kə la vi ε tʁistə e kʁyεl : εllə nɔfʁə pa də kado.
ʒε py ʁəmaʁke kə lɔmə εt- œ̃n- εtʁə dɑ̃ʒəʁø : lɔmə tɥ, vjɔl, ba, detʁakə, vɔl, pɔlɥ.
lɔmə nə sε fεʁə kə dy mal otuʁ də lɥi. alɔʁ meʁitɔ̃ vʁεmɑ̃ də vivʁə ?
tεllə ε la kəsjɔ̃ kə ʒə mə pozə.