Poème-France.com

Poeme : Vox CordisVox Cordis

Quand je vois le levé du soleil dans tes yeux,
Un bonheur immense m’emplit digne des cieux.
Je ne puis retenir mes larmes,
Ma passion est une arme.

Une seule seconde passe comme une journée,
J’espérait que ce moment dure à jamais.
Une éternité vécu en ce jour,
Je n’ai plus, cette fois ci, qu’à attendre mon tour

Un diamant étincelant,
Tout comme mon cœur, chancelant.
Digne de la plume de Shakespear
Tel ma passion, tel mon désir.

Je ne suis q’un être parmi tant d’autre,
Dans ce monde qui est le votre.
Et malgré tout, j’en profite.
Ce n’est qu’un jour, ce n’est qu’un rite.

Passage obligé vers l’Amour,
Mère déception ne durera pas toujours.
Car si immense est la Terre,
Car si ici nous sommes tous frère.

Et qu’un amour passionné
Vaut mieux que toute éternité.

Écrire le temps, écrire la vie
Aimer vivant, aimer ici.

PS :
Si pour certains cela n’a point de sens
Cela sera pour moi une offense,
Car même si la vérité seul ne peut être écrite
C’est mon seul être ici que je cite.
De Roses Et D'or

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒə vwa lə ləve dy sɔlεj dɑ̃ tεz- iø,
œ̃ bɔnœʁ imɑ̃sə mɑ̃pli diɲə dε sjø.
ʒə nə pɥi ʁətəniʁ mε laʁmə,
ma pasjɔ̃ εt- ynə aʁmə.

ynə sələ səɡɔ̃də pasə kɔmə ynə ʒuʁne,
ʒεspeʁε kə sə mɔmɑ̃ dyʁə a ʒamε.
ynə etεʁnite veky ɑ̃ sə ʒuʁ,
ʒə nε plys, sεtə fwa si, ka atɑ̃dʁə mɔ̃ tuʁ

œ̃ djamɑ̃ etɛ̃səlɑ̃,
tu kɔmə mɔ̃ kœʁ, ʃɑ̃səlɑ̃.
diɲə də la plymə də ʃakεspəaʁ
tεl ma pasjɔ̃, tεl mɔ̃ deziʁ.

ʒə nə sɥi kœ̃n- εtʁə paʁmi tɑ̃ dotʁə,
dɑ̃ sə mɔ̃də ki ε lə vɔtʁə.
e malɡʁe tu, ʒɑ̃ pʁɔfitə.
sə nε kœ̃ ʒuʁ, sə nε kœ̃ ʁitə.

pasaʒə ɔbliʒe vεʁ lamuʁ,
mεʁə desεpsjɔ̃ nə dyʁəʁa pa tuʒuʁ.
kaʁ si imɑ̃sə ε la teʁə,
kaʁ si isi nu sɔmə tus fʁεʁə.

e kœ̃n- amuʁ pasjɔne
vo mjø kə tutə etεʁnite.

ekʁiʁə lə tɑ̃, ekʁiʁə la vi
εme vivɑ̃, εme isi.

pe εs :
si puʁ sεʁtɛ̃ səla na pwɛ̃ də sɑ̃s
səla səʁa puʁ mwa ynə ɔfɑ̃sə,
kaʁ mεmə si la veʁite səl nə pø εtʁə ekʁitə
sε mɔ̃ səl εtʁə isi kə ʒə sitə.