Poème-France.com

Poeme : Il Aimait Croire Au Silence = ? ! ! ! ? …Il Aimait Croire Au Silence = ? ! ! ! ? …

Il aimait croire au silence
De la provocation immense
Chez certaine personne une folie intense
Qui en oubliait sa présence
Ca le rendait hors d’atteinte et sans lumière
Il devenait une vision nucléaire
Souvent il était là
Et parfois pas
Pour les gens qui le crois
Si non, se sera un silence de croix
Doucement il s’en vient
Mais jamais ne tendra sa main
C’est un jeune homme incertain
Qui ne croira jamais en demain
Dans son cœur il a froid
Il aurait besoin de toi ! ?
Il aurait besoin de moi ! ?
Son silence se fait tard
Et son sourire de plus en plus noir
A-t-il une étoile pour le guider
A-t-il sa fée pour danser
Les nuages arrives
La pluie jusqu’à rives
Sera-t-il en encore en toi ? !
Sera-t-il qu’une histoire d’une fois ? !
Raconter jamais il ne le fait
Jamais mais au grand jamais
Chaque seconde y est nuit
Comment voit-il sa vie
Dans son clocher qui console
Comme des colombes ses pensés s’envolent
A-t-il finit sa route
A-t-il finit son doute
Prononcera-t-il un mot
Dis-moi… il ne partira pas là haut…
Où a été son manque
Est-ce qu’il va comprendre
Qu’un autre accident a frôler une vie encore et encore…
Mais que cette fois si… c’est son corps
Qu’il ne pourra peut-être plus sourire
Mais seulement s’allonger dans un lit frémir…
Depuis un mois t’es dans le coma
Et je te pleure depuis ce soir là…
Deadlife

PostScriptum

hum hum hum je laime quand bien celui la


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il εmε kʁwaʁə o silɑ̃sə
də la pʁɔvɔkasjɔ̃ imɑ̃sə
ʃe sεʁtεnə pεʁsɔnə ynə fɔli ɛ̃tɑ̃sə
ki ɑ̃n- ubljε sa pʁezɑ̃sə
ka lə ʁɑ̃dε ɔʁ datɛ̃tə e sɑ̃ lymjεʁə
il dəvənε ynə vizjɔ̃ nykleεʁə
suvɑ̃ il etε la
e paʁfwa pa
puʁ lε ʒɑ̃ ki lə kʁwa
si nɔ̃, sə səʁa œ̃ silɑ̃sə də kʁwa
dusəmɑ̃ il sɑ̃ vjɛ̃
mε ʒamε nə tɑ̃dʁa sa mɛ̃
sεt- œ̃ ʒənə ɔmə ɛ̃sεʁtɛ̃
ki nə kʁwaʁa ʒamεz- ɑ̃ dəmɛ̃
dɑ̃ sɔ̃ kœʁ il a fʁwa
il oʁε bəzwɛ̃ də twa ! ?
il oʁε bəzwɛ̃ də mwa ! ?
sɔ̃ silɑ̃sə sə fε taʁ
e sɔ̃ suʁiʁə də plysz- ɑ̃ plys nwaʁ
a til ynə etwalə puʁ lə ɡide
a til sa fe puʁ dɑ̃se
lε nɥaʒəz- aʁivə
la plɥi ʒyska ʁivə
səʁa til ɑ̃n- ɑ̃kɔʁə ɑ̃ twa ? !
səʁa til kynə istwaʁə dynə fwa ? !
ʁakɔ̃te ʒamεz- il nə lə fε
ʒamε mεz- o ɡʁɑ̃ ʒamε
ʃakə səɡɔ̃də i ε nɥi
kɔmɑ̃ vwa til sa vi
dɑ̃ sɔ̃ kloʃe ki kɔ̃sɔlə
kɔmə dε kɔlɔ̃bə sε pɑ̃se sɑ̃vɔle
a til fini sa ʁutə
a til fini sɔ̃ dutə
pʁonɔ̃səʁa til œ̃ mo
di mwa… il nə paʁtiʁa pa la-o…
u a ete sɔ̃ mɑ̃kə
ε sə kil va kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kœ̃n- otʁə aksidɑ̃ a fʁole ynə vi ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə…
mε kə sεtə fwa si… sε sɔ̃ kɔʁ
kil nə puʁʁa pø tεtʁə plys suʁiʁə
mε sələmɑ̃ salɔ̃ʒe dɑ̃z- œ̃ li fʁemiʁ…
dəpɥiz- œ̃ mwa tε dɑ̃ lə kɔma
e ʒə tə plœʁə dəpɥi sə swaʁ la…