Poème-France.com

Poeme : Rengaine… (Du Temps Passé)Rengaine… (Du Temps Passé)

Tu savais que je mutilais
Et tu n’as jamais rien fais
Dis-moi
Est-ce que je comptais vraiment pour toi ?
Est-ce que tu le prenais à la légère ?
T’as-tu déjà soucié de ce que je pouvais faire ?
Ou comme d’habitude quand tu voyais…
« Ayoye »… surprise tu disais
T’es tu déjà demandé comment j’allais ?
Où tu prenais ça avec un sourire en coin
En te disant que tout était bien
Dis-moi est ce que je comptais réellement
Si j’aurais franchis le pas… t’aurais-tu exclamé en riant
Ca ne me fait pas vraiment de la peine
Mais j’y repense et ça me donne un peu de rengaine
Suis-je une vraie amie ?
Jusqu’à la fin de notre vie
Ou juste un bouche-trou
Que tu abîmes à chaque coup
Mais dis-moi ! ! ?
Est-ce que je comptes sincèrement pour toi ? ?
Deadlife

PostScriptum

dans la temps que j’étais prisionìère de ce merveilleux rituel. . c seulement quand on perd vraiment quelqun quon se rend compte de cequil étais. . comme pendant mon hospitalisation ca les as fait réfléchir et la fait réfléchir. . onvoit plus de la meme facons.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty savε kə ʒə mytilε
e ty na ʒamε ʁjɛ̃ fε
di mwa
ε sə kə ʒə kɔ̃tε vʁεmɑ̃ puʁ twa ?
ε sə kə ty lə pʁənεz- a la leʒεʁə ?
ta ty deʒa susje də sə kə ʒə puvε fεʁə ?
u kɔmə dabitydə kɑ̃ ty vwajε…
« εjwajə »… syʁpʁizə ty dizε
tε ty deʒa dəmɑ̃de kɔmɑ̃ ʒalε ?
u ty pʁənε sa avεk œ̃ suʁiʁə ɑ̃ kwɛ̃
ɑ̃ tə dizɑ̃ kə tut- etε bjɛ̃
di mwa ε sə kə ʒə kɔ̃tε ʁeεllmɑ̃
si ʒoʁε fʁɑ̃ʃi lə pa… toʁε ty εksklame ɑ̃ ʁjɑ̃
ka nə mə fε pa vʁεmɑ̃ də la pεnə
mε ʒi ʁəpɑ̃sə e sa mə dɔnə œ̃ pø də ʁɑ̃ɡεnə
sɥi ʒə ynə vʁε ami ?
ʒyska la fɛ̃ də nɔtʁə vi
u ʒystə œ̃ buʃə tʁu
kə ty abiməz- a ʃakə ku
mε di mwa ? ? ?
ε sə kə ʒə kɔ̃tə sɛ̃sεʁəmɑ̃ puʁ twa ? ?