Poème-France.com

Poeme : AurevoirAurevoir

J’écris sans voir, je suis venue
Je voulais vous baiser la main et m’en retourner
Je m’en retournerai sans cette récompense
Mais ne serai je pas assez récompensé ?
Si je vous ai montré combien je vous aimes, il est 16h
Je vous dis que je vous aimes, je veux du moins vous l’écrire
Mais je ne sais pas si la plume se prete a mon désir
Ne viendrez vous point pour que je vous le dise et que je m’enfuie ?
Adieu ma famille, bonsoir…
Vos cœurs ne vous dit donc pas que je suis ici
Voila la premiere fois que j’ecris dans les ténébres
Cette situation devrait m’inspirer bien des choses tendres
Je n’en éprouve qu’une, c’est que je ne saurai sortir d’ici
L’espoir de vous voir un moment me retient…
Et je continue de vous parler, sans savoir si je forme des caractères
Partout où il n’y aura rien, lisez que je vous aimes
Debkar

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒekʁi sɑ̃ vwaʁ, ʒə sɥi vənɥ
ʒə vulε vu bεze la mɛ̃ e mɑ̃ ʁətuʁne
ʒə mɑ̃ ʁətuʁnəʁε sɑ̃ sεtə ʁekɔ̃pɑ̃sə
mε nə səʁε ʒə pa ase ʁekɔ̃pɑ̃se ?
si ʒə vuz- ε mɔ̃tʁe kɔ̃bjɛ̃ ʒə vuz- εmə, il ε sεzə aʃ
ʒə vu di kə ʒə vuz- εmə, ʒə vø dy mwɛ̃ vu lekʁiʁə
mε ʒə nə sε pa si la plymə sə pʁətə a mɔ̃ deziʁ
nə vjɛ̃dʁe vu pwɛ̃ puʁ kə ʒə vu lə dizə e kə ʒə mɑ̃fɥi ?
adjø ma famijə, bɔ̃swaʁ…
vo kœʁ nə vu di dɔ̃k pa kə ʒə sɥiz- isi
vwala la pʁəmjəʁə fwa kə ʒεkʁi dɑ̃ lε tenebʁə
sεtə sitɥasjɔ̃ dəvʁε mɛ̃spiʁe bjɛ̃ dε ʃozə tɑ̃dʁə
ʒə nɑ̃n- epʁuvə kynə, sε kə ʒə nə soʁε sɔʁtiʁ disi
lεspwaʁ də vu vwaʁ œ̃ mɔmɑ̃ mə ʁətjɛ̃…
e ʒə kɔ̃tinɥ də vu paʁle, sɑ̃ savwaʁ si ʒə fɔʁmə dε kaʁaktεʁə
paʁtu u il ni oʁa ʁjɛ̃, lize kə ʒə vuz- εmə