Poème-France.com

Poeme : L’Île MorteL’Île Morte

L’air moite, senteurs végétales,
Un idéal boite, sur les routes automnales.
Un grain de beauté, sur ma Meurthe,
Une île morte, et seule, qui flirt,

Avec, la frontière morale,
L’urbain échappe enfin,
À son confort banal,
Se confronte au laid divin.

La peur, enterrée sous ces herbes sauvages,
Ferrée dans le caveau du jeune âge,
Sort, glisse, rampe, et enduit,
De sa bizzare vertue, puis ;

Meurent les Verts et l’ordre,
À nouveau le teint pâle,
Surprenant chaos, mais sobre,
Cède pour un temps les couleurs au mal.
Tirlididi

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lεʁ mwatə, sɑ̃tœʁ veʒetalə,
œ̃n- ideal bwatə, syʁ lε ʁutəz- otɔmnalə.
œ̃ ɡʁɛ̃ də bote, syʁ ma məʁtə,
ynə ilə mɔʁtə, e sələ, ki fliʁ,

avεk, la fʁɔ̃tjεʁə mɔʁalə,
lyʁbɛ̃ eʃapə ɑ̃fɛ̃,
a sɔ̃ kɔ̃fɔʁ banal,
sə kɔ̃fʁɔ̃tə o lε divɛ̃.

la pœʁ, ɑ̃teʁe su sεz- εʁbə- sovaʒə,
feʁe dɑ̃ lə kavo dy ʒənə aʒə,
sɔʁ, ɡlisə, ʁɑ̃pə, e ɑ̃dɥi,
də sa bizaʁə vεʁtɥ, pɥi,

məʁe lε vεʁz- e lɔʁdʁə,
a nuvo lə tɛ̃ palə,
syʁpʁənɑ̃ ʃao, mε sɔbʁə,
sεdə puʁ œ̃ tɑ̃ lε kulœʁz- o mal.