Poème-France.com

Poeme : Mal De VieMal De Vie

J’ai tellement mal que je n’arrive plus à crier
Dans le noir, le mal de vie m’a apporté
Je n’y peux plus de ce monde cruel sans pitié
Personne ne sait même tout ce que j’ai enduré
Trahison, mensonge, agression, j’y ai tout passé
Je ne sais pas ce que j’ai fait, je ne l’ai pas mérité
À cause de cela, par plusieurs fois j’ai passé proche vous quitter
En m’ouvrant les veines ou en essayant de me noyer
Même à travers tout ça, personne n’a entendue mes cris d’alarmes
Je n’existe plus en dehors de mon poignet meurtri
Il est tellement blessé à cause de ces coups de lames
Désolé, mais je n’ai plus envie de cette maudite vie
Je suis seule au monde, s. v. p arrêter de me faire souffrir
Car bientôt, je finirais bien pas me tuer
Dans ce monde je n’ai plus de raison d’y rester
Je veux arrêter tout, en particulier ce martyre
Devil2Gurl360

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε tεllmɑ̃ mal kə ʒə naʁivə plysz- a kʁje
dɑ̃ lə nwaʁ, lə mal də vi ma apɔʁte
ʒə ni pø plys də sə mɔ̃də kʁyεl sɑ̃ pitje
pεʁsɔnə nə sε mεmə tu sə kə ʒε ɑ̃dyʁe
tʁaizɔ̃, mɑ̃sɔ̃ʒə, aɡʁesjɔ̃, ʒi ε tu pase
ʒə nə sε pa sə kə ʒε fε, ʒə nə lε pa meʁite
a kozə də səla, paʁ plyzjœʁ fwa ʒε pase pʁoʃə vu kite
ɑ̃ muvʁɑ̃ lε vεnəz- u ɑ̃n- esεjɑ̃ də mə nwaje
mεmə a tʁavεʁ tu sa, pεʁsɔnə na ɑ̃tɑ̃dɥ mε kʁi dalaʁmə
ʒə nεɡzistə plysz- ɑ̃ dəɔʁ də mɔ̃ pwaɲε məʁtʁi
il ε tεllmɑ̃ blese a kozə də sε ku də lamə
dezɔle, mε ʒə nε plysz- ɑ̃vi də sεtə moditə vi
ʒə sɥi sələ o mɔ̃də, sil vu plε aʁεte də mə fεʁə sufʁiʁ
kaʁ bjɛ̃to, ʒə finiʁε bjɛ̃ pa mə tɥe
dɑ̃ sə mɔ̃də ʒə nε plys də ʁεzɔ̃ di ʁεste
ʒə vøz- aʁεte tu, ɑ̃ paʁtikylje sə maʁtiʁə