Poème-France.com

Poeme : A Celle Qui Ce Reconnaîtra ! ! ! ! ! ! ! ! ! !A Celle Qui Ce Reconnaîtra ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Je te faisais confiance
Tu as tous dis
Je faisait tous avec toi
Mais rien ne te plaisais

On riait ensemble
Mais sé rire n’exprimé rien pour toi
On s’amusait ensemble
Tu était ma véritable amie

Tu es partie
Sans craindre de ce qui pouvait m’arrivé
Tu t’es retourné d’ un air bizarre
En voulant dire « tu n’est qu’un souvenirs »

Les jours passe
Mais ma souffrance reste
Je te vois rigolé
Mais tu ne me vois pas pleurer

Pourquoi ma tu remplacer
Pour elle ?
Qu’es ce qu’elle a de plus que moi
J’ai mes défaut, tu le savait

Tu ne ma pas accepter comme j’étais
Peut être que je me suis fait une mauvaise image de toi
Peut être le contraire
Je sais, je sais plus

Pourquoi n’est tu jamais sincère ?
Pourquoi ne vois tu pas té vraies amies ?
Des question sans réponses
Notre amitié est foutu à jamais.
Didy

PostScriptum

pour mon ancienne amie de 2VAM1 ! ! ! ! ! ! ! !
lacher des commentaires svp ! ! ! ! ! ! ! ! ! !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tə fəzε kɔ̃fjɑ̃sə
ty a tus di
ʒə fəzε tusz- avεk twa
mε ʁjɛ̃ nə tə plεzε

ɔ̃ ʁjε ɑ̃sɑ̃blə
mε se ʁiʁə nεkspʁime ʁjɛ̃ puʁ twa
ɔ̃ samyzε ɑ̃sɑ̃blə
ty etε ma veʁitablə ami

ty ε paʁti
sɑ̃ kʁɛ̃dʁə də sə ki puvε maʁive
ty tε ʁətuʁne dœ̃n- εʁ bizaʁə
ɑ̃ vulɑ̃ diʁə « ty nε kœ̃ suvəniʁs »

lε ʒuʁ pasə
mε ma sufʁɑ̃sə ʁεstə
ʒə tə vwa ʁiɡɔle
mε ty nə mə vwa pa pləʁe

puʁkwa ma ty ʁɑ̃plase
puʁ εllə ?
kε sə kεllə a də plys kə mwa
ʒε mε defo, ty lə savε

ty nə ma pa aksεpte kɔmə ʒetε
pø εtʁə kə ʒə mə sɥi fε ynə movεzə imaʒə də twa
pø εtʁə lə kɔ̃tʁεʁə
ʒə sε, ʒə sε plys

puʁkwa nε ty ʒamε sɛ̃sεʁə ?
puʁkwa nə vwa ty pa te vʁεz- ami ?
dε kεstjɔ̃ sɑ̃ ʁepɔ̃sə
nɔtʁə amitje ε futy a ʒamε.