Poème-France.com

Poeme : On Ne Jouit Bien Que De Ce Qu’On Partage !On Ne Jouit Bien Que De Ce Qu’On Partage !

Je n’aime pas les gens
Qui cachent leur désenchantement
Derrière un écran

Je n’aime pas les gens
Qui maquillent leur photo
Pour paraître beau

Je n’aime pas les gens
Qui continuellement pleurent leur misère
Et qui au final pètent plus haut que leur derrière

Je n’aime pas les gens
Surtout ceux
Qui fuient vos yeux

Je n’aime pas les gens
Surtout ceux
Qui ne parlent que d’eux

Je n’aime pas les gens
Qui riment poésie
Avec hypocrisie

Je n’aime pas les gens
Qui vous épient
Parce qu’ils sont envieux comme des pies

Au final j’aime les gens
Qui pratiquent l’adage
Qu’on ne jouit bien que de ce qu’on partage

-Dimdamdom-
Dimdamdom59

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
ki kaʃe lœʁ dezɑ̃ʃɑ̃təmɑ̃
dəʁjεʁə œ̃n- ekʁɑ̃

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
ki makje lœʁ fɔto
puʁ paʁεtʁə bo

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
ki kɔ̃tinɥεllmɑ̃ pləʁe lœʁ mizεʁə
e ki o final pεte plys-o kə lœʁ dəʁjεʁə

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
syʁtu sø
ki fɥje voz- iø

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
syʁtu sø
ki nə paʁle kə dø

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
ki ʁime pɔezi
avεk ipɔkʁizi

ʒə nεmə pa lε ʒɑ̃
ki vuz- epje
paʁsə kil sɔ̃t- ɑ̃vjø kɔmə dε pi

o final ʒεmə lε ʒɑ̃
ki pʁatike ladaʒə
kɔ̃ nə ʒui bjɛ̃ kə də sə kɔ̃ paʁtaʒə

dɛ̃damdɔm