Poème-France.com

Poeme : Prince CharmantPrince Charmant

Toi mon prince charmant,
Celui qui ma sorti des mes tourmants,
Toi celui qui fais battre mon cœur,
Au plus profond de mes moeurs.
Toi qui envahis chaque parcelle de mon ame,
Et qui a ravivé ma flamme.
Toi qui fais parti de moi,
Dans mon cœur il n’y a que toi.
Ma vie sans toi je ne la vois pas,
Vivre sans toi je ne peu pas. .
Je t’aime comme personne n’a jamais aimé,
Et ceci jusqu’a la fin de l’eternité.
Si tu n’est pas la le monde ne tourne plus,
Je souffre de cet absence car je te vois plus.
Mon cœur t’es a jamais offert,
J’irai pour toi jusqu’a l’enfer. .
Ces quelques lignes pour te dire
Que tu es ma vie, mon ange, mon ame
Que moi sans toi ce n’est rien
Je t’aime. .
Dreams-Love

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa mɔ̃ pʁɛ̃sə ʃaʁmɑ̃,
səlɥi ki ma sɔʁti dε mε tuʁmɑ̃,
twa səlɥi ki fε batʁə mɔ̃ kœʁ,
o plys pʁɔfɔ̃ də mε mœʁ.
twa ki ɑ̃vai ʃakə paʁsεllə də mɔ̃n- amə,
e ki a ʁavive ma flamə.
twa ki fε paʁti də mwa,
dɑ̃ mɔ̃ kœʁ il ni a kə twa.
ma vi sɑ̃ twa ʒə nə la vwa pa,
vivʁə sɑ̃ twa ʒə nə pø pa.
ʒə tεmə kɔmə pεʁsɔnə na ʒamεz- εme,
e səsi ʒyska la fɛ̃ də lətεʁnite.
si ty nε pa la lə mɔ̃də nə tuʁnə plys,
ʒə sufʁə də sεt absɑ̃sə kaʁ ʒə tə vwa plys.
mɔ̃ kœʁ tε a ʒamεz- ɔfεʁ,
ʒiʁε puʁ twa ʒyska lɑ̃fe.
sε kεlk liɲə puʁ tə diʁə
kə ty ε ma vi, mɔ̃n- ɑ̃ʒə, mɔ̃n- amə
kə mwa sɑ̃ twa sə nε ʁjɛ̃
ʒə tεmə.