Poème-France.com

Poeme : Sclérodermie T’A Trop Vite EmmenéeSclérodermie T’A Trop Vite Emmenée

Toi qui est enfin partie
De tes chaines tu t’es libérées
Pour envoler pouvoir t’envoler
Vers ton blanc paradis.

Tu ne connais plus paralisie
Ou même l’humiliation
D’être une poupée de chiffon
Sans âme et sans vie.

Tu me vois, d’où tu es
Tu me regardes encore pleurer
Je ne sais pas tes sentiments
Ni ce que tu ressens.

Moi, les regrets me rongent
Et aimer devient mensonge
Aimer n’est qu’un verbe puissant
Que je pense avoir utilisé trop souvent.

Souffrir d’amour, c’est possible
Cependant mes cris sont inaudibles
A moins que personne ne veuille écouter
Mes plaintes ou les larmes couler.

Quand la pluie tombe, je me sens en vie
Je ne suis plus seule à me lamenter
Maintenant que tu es sorti de la sclérodermie
Tu es libre et je peux te dire… Je t’aimais…
Emésine

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa ki εt- ɑ̃fɛ̃ paʁti
də tε ʃεnə ty tε libeʁe
puʁ ɑ̃vɔle puvwaʁ tɑ̃vɔle
vεʁ tɔ̃ blɑ̃ paʁadi.

ty nə kɔnε plys paʁalizi
u mεmə lymiljasjɔ̃
dεtʁə ynə pupe də ʃifɔ̃
sɑ̃z- amə e sɑ̃ vi.

ty mə vwa, du ty ε
ty mə ʁəɡaʁdəz- ɑ̃kɔʁə pləʁe
ʒə nə sε pa tε sɑ̃timɑ̃
ni sə kə ty ʁəsɛ̃.

mwa, lε ʁəɡʁε mə ʁɔ̃ʒe
e εme dəvjɛ̃ mɑ̃sɔ̃ʒə
εme nε kœ̃ vεʁbə pɥisɑ̃
kə ʒə pɑ̃sə avwaʁ ytilize tʁo suvɑ̃.

sufʁiʁ damuʁ, sε pɔsiblə
səpɑ̃dɑ̃ mε kʁi sɔ̃t- inodiblə
a mwɛ̃ kə pεʁsɔnə nə vœjə ekute
mε plɛ̃təz- u lε laʁmə- kule.

kɑ̃ la plɥi tɔ̃bə, ʒə mə sɑ̃sz- ɑ̃ vi
ʒə nə sɥi plys sələ a mə lamɑ̃te
mɛ̃tənɑ̃ kə ty ε sɔʁti də la skleʁɔdεʁmi
ty ε libʁə e ʒə pø tə diʁə… ʒə tεmε…