Poème-France.com

Poeme : À Toi L’InnommableÀ Toi L’Innommable

Nous nous sommes déjà croisées,
Vêtues toutes deux de noir ou foncé.
Alors que je pleurais toi tu riais,
Quand je souffrais, tu dansais.

Tu n’as aucune pitié
Comme moi qui n’ai plus de gaieté.
Tu ne penses qu’à dérober
Alors que moi voulais garder.

Je sens les larmes couler,
S’il te plait, ramènes-les.
Que gagnes-tu à me faire sombrer ?
Tu n’imagines comment je les aimais.

Donne-moi ta paix
Ou laisses-moi t’accompagner,
C’est à toi de décider,
Mort, Qu’est-ce que tu fais ?
Emésine

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nu nu sɔmə deʒa kʁwaze,
vεtɥ tutə dø də nwaʁ u fɔ̃se.
alɔʁ kə ʒə pləʁε twa ty ʁjε,
kɑ̃ ʒə sufʁε, ty dɑ̃sε.

ty na okynə pitje
kɔmə mwa ki nε plys də ɡεəte.
ty nə pɑ̃sə ka deʁɔbe
alɔʁ kə mwa vulε ɡaʁde.

ʒə sɑ̃s lε laʁmə- kule,
sil tə plε, ʁamεnə lε.
kə ɡaɲə ty a mə fεʁə sɔ̃bʁe ?
ty nimaʒinə kɔmɑ̃ ʒə lεz- εmε.

dɔnə mwa ta pε
u lεsə mwa takɔ̃paɲe,
sεt- a twa də deside,
mɔʁ, kε sə kə ty fε ?