Poème-France.com

Poeme : Tu Me Manques…Tu Me Manques…

Je n’ai pas eu l’occasion de te voir,
Et il c’est passé beaucoup trop de temps,
Pour que je garde seulement espoir,
De te voir ne serais-ce qu’un instant,

Ce que je veux c’est être avec toi,
Pouvoir profité de ta présence,
Mais lorsque tu n’es plus avec moi,
Je me languis de ton absence,

J’aurais pu moi aussi t’apporter,
Et avoir une chance de te donner,
Tout le bonheur que tu mérites,
Car cela fait du temps qu’il s’effrite,

Pour moi, tu signifies énormément,
C’est pour cela que je t’aime autant,
Et que je serais toujours présent,
À chaque instant et à tout moment.
Emirped

PostScriptum

un bref mauvais moment dur a passer… : s


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε pa y lɔkazjɔ̃ də tə vwaʁ,
e il sε pase boku tʁo də tɑ̃,
puʁ kə ʒə ɡaʁdə sələmɑ̃ εspwaʁ,
də tə vwaʁ nə səʁε sə kœ̃n- ɛ̃stɑ̃,

sə kə ʒə vø sεt- εtʁə avεk twa,
puvwaʁ pʁɔfite də ta pʁezɑ̃sə,
mε lɔʁskə ty nε plysz- avεk mwa,
ʒə mə lɑ̃ɡi də tɔ̃n- absɑ̃sə,

ʒoʁε py mwa osi tapɔʁte,
e avwaʁ ynə ʃɑ̃sə də tə dɔne,
tu lə bɔnœʁ kə ty meʁitə,
kaʁ səla fε dy tɑ̃ kil sefʁitə,

puʁ mwa, ty siɲifiz- enɔʁmemɑ̃,
sε puʁ səla kə ʒə tεmə otɑ̃,
e kə ʒə səʁε tuʒuʁ pʁezɑ̃,
a ʃakə ɛ̃stɑ̃ e a tu mɔmɑ̃.