Poème-France.com

Poeme : Poeme Du 21/06/05Poeme Du 21/06/05

Petite fille pleine de vie mais qu’es ce qu’il ta pris ?
Tu etait tellement forte malgré ta maladie
Mais qu’es ce qu’il ta pris ?
Pourquoi as tu agi ainsi ?
Pourquoi as tu arreté de te battre ?
Tu avais presque gagner mais tu as rechuter
Mais ce n’etait pas une raison pour tout abandonner
Abandonner toutes ses années passé a peurer, souffrir, sourire et gagner
Malgré tout ça tu paraissait tellement heureuse, tu reussisai tout ce qui tu entreprenai,
Tout ce que tu voulai tu l’avais, mais cela ne suffisai pas
Petite fille pleine de joie dit moi pourquoi ?
Pourquoi as tu fait cela ?
Pourquoi as tu avaler tout ses cachets ?
Pourquoi as tu abandonné ton combat ?
Tu était si forte mais la maladie a gagner
Et toi tu t’ai suicider…
Ton enterrement a été comme tu le decrivai
Tout tes amis était present, ta famille egalement
Il y avai aussi toute ses personnes qui te connaissai sans vraiment te connaitre
Tes cendres on été éparpillé pas le vent au dessus de l’ocean par tout tes amis comme tu le voulai
Cela fait qq mois mnt que tu nous as quitter malgré cela une partie de toi es encore parmis nous…

By moi
Emmy

PostScriptum

ptite inspiration tardive


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pətitə fijə plεnə də vi mε kε sə kil ta pʁi ?
ty ətε tεllmɑ̃ fɔʁtə malɡʁe ta maladi
mε kε sə kil ta pʁi ?
puʁkwa a ty aʒi ɛ̃si ?
puʁkwa a ty aʁəte də tə batʁə ?
ty avε pʁεskə ɡaɲe mε ty a ʁəʃyte
mε sə nətε pa ynə ʁεzɔ̃ puʁ tut- abɑ̃dɔne
abɑ̃dɔne tutə sεz- ane pase a pəʁe, sufʁiʁ, suʁiʁə e ɡaɲe
malɡʁe tu sa ty paʁεsε tεllmɑ̃ œʁøzə, ty ʁøsizε tu sə ki ty ɑ̃tʁəpʁənε,
tu sə kə ty vulε ty lavε, mε səla nə syfizε pa
pətitə fijə plεnə də ʒwa di mwa puʁkwa ?
puʁkwa a ty fε səla ?
puʁkwa a ty avale tu sε kaʃε ?
puʁkwa a ty abɑ̃dɔne tɔ̃ kɔ̃ba ?
ty etε si fɔʁtə mε la maladi a ɡaɲe
e twa ty tε sɥiside…
tɔ̃n- ɑ̃tεʁəmɑ̃ a ete kɔmə ty lə dəkʁivε
tu tεz- amiz- etε pʁəze, ta famijə əɡaləmɑ̃
il i avε osi tutə sε pεʁsɔnə ki tə kɔnεsε sɑ̃ vʁεmɑ̃ tə kɔnεtʁə
tε sɑ̃dʁəz- ɔ̃n- ete epaʁpije pa lə vɑ̃ o dəsy də lɔsəɑ̃ paʁ tu tεz- ami kɔmə ty lə vulε
səla fε ky ky mwa εm εn te kə ty nuz- a kite malɡʁe səla ynə paʁti də twa ε ɑ̃kɔʁə paʁmi nu…

bi mwa