Poème-France.com

Poeme : L’OmbreL’Ombre

Je m’enfonce encore et encore
De plus en plus bas
Je vais toucher le fond
Et sombrer hors du decor
J’y pense des fois
Pourrais-je oublier son nom

L’ombre de ma vitalité
S’efface et me delaisse
Cette flamme qui a brûlée
Elle meurt et me blesse

Les images de la vie perdent
Celles qui nous ont coupées les veines
Tout les reves se combattent
Sans amour mais que de haine
Les larmes devorent tout se qu’on a construit
L’âme éperdue dans un cri
Se meurt et s’envole loin d’ici

Ce jour ou la flamme ravive
Ma donné envie de vivre
Et j’ai appris à comprendre
Que la volonté de descendre
En cet enfer que je voulais atteindre
Ne servirait à rien mais qu’il faut pas craindre

L’ombre de ma mortalité
S’efface et ne reviendra jamais
Cette flamme qui s’est eteinte
Renait de ma vie defunte ! ! !
Enfer76

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə mɑ̃fɔ̃sə ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə
də plysz- ɑ̃ plys ba
ʒə vε tuʃe lə fɔ̃
e sɔ̃bʁe ɔʁ dy dəkɔʁ
ʒi pɑ̃sə dε fwa
puʁʁε ʒə ublje sɔ̃ nɔ̃

lɔ̃bʁə də ma vitalite
sefasə e mə dəlεsə
sεtə flamə ki a bʁyle
εllə məʁ e mə blεsə

lεz- imaʒə də la vi pεʁde
sεllə ki nuz- ɔ̃ kupe lε vεnə
tu lε ʁəvə sə kɔ̃bate
sɑ̃z- amuʁ mε kə də-εnə
lε laʁmə- dəvɔʁe tu sə kɔ̃n- a kɔ̃stʁɥi
lamə epεʁdɥ dɑ̃z- œ̃ kʁi
sə məʁ e sɑ̃vɔlə lwɛ̃ disi

sə ʒuʁ u la flamə ʁavivə
ma dɔne ɑ̃vi də vivʁə
e ʒε apʁiz- a kɔ̃pʁɑ̃dʁə
kə la vɔlɔ̃te də desɑ̃dʁə
ɑ̃ sεt ɑ̃fe kə ʒə vulεz- atɛ̃dʁə
nə sεʁviʁε a ʁjɛ̃ mε kil fo pa kʁɛ̃dʁə

lɔ̃bʁə də ma mɔʁtalite
sefasə e nə ʁəvjɛ̃dʁa ʒamε
sεtə flamə ki sεt- ətɛ̃tə
ʁənε də ma vi dəfœ̃tə ! ! !