Poème-France.com

Poeme : Première Nuit D’AmourPremière Nuit D’Amour

Comment mieux commencer,
Ce nouveau millénaire,
Nous nous sommes enlacés,
Laissant tourner la terre,

Une lumière tamisée,
Tu me couvres de baisers,
Mes mains qui te caressent,
Il n’y a pas de stress,

Tu prends les choses en main,
Me déshabille soudain,
Tu mes sort le grand jeu,
Tes yeux brillent de mille feux,

Je veux te câliner,
Te voir te déhancher,
Nous allons faire l’amour,
Encore au petit jour,

C’est ta première fois,
Et tu m’offres cela,
Chaque chose en son temps,
Doucement je te détends,

L’amour est une union,
Nous sommes à l’unisson,
Une larme sur ton visage,
Une nuit pleine d’images,

Cette nuit à tout jamais,
Restera la plus belle,
Je ne peux l’oublier,
Tellement tu étais belle.
Espoir_Du_Zephir

PostScriptum

… je ne sais quoi dire, ça reste ma plus belle nuit d’amour !


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ mjø kɔmɑ̃se,
sə nuvo milenεʁə,
nu nu sɔməz- ɑ̃lase,
lεsɑ̃ tuʁne la teʁə,

ynə lymjεʁə tamize,
ty mə kuvʁə- də bεze,
mε mɛ̃ ki tə kaʁəse,
il ni a pa də stʁεs,

ty pʁɑ̃ lε ʃozəz- ɑ̃ mɛ̃,
mə dezabijə sudɛ̃,
ty mε sɔʁ lə ɡʁɑ̃ ʒø,
tεz- iø bʁije də milə fø,

ʒə vø tə kaline,
tə vwaʁ tə deɑ̃ʃe,
nuz- alɔ̃ fεʁə lamuʁ,
ɑ̃kɔʁə o pəti ʒuʁ,

sε ta pʁəmjεʁə fwa,
e ty mɔfʁə- səla,
ʃakə ʃozə ɑ̃ sɔ̃ tɑ̃,
dusəmɑ̃ ʒə tə detɑ̃,

lamuʁ εt- ynə ynjɔ̃,
nu sɔməz- a lynisɔ̃,
ynə laʁmə syʁ tɔ̃ vizaʒə,
ynə nɥi plεnə dimaʒə,

sεtə nɥi a tu ʒamε,
ʁεstəʁa la plys bεllə,
ʒə nə pø lublje,
tεllmɑ̃ ty etε bεllə.