Poème-France.com

Poeme : Vide-MémoireVide-Mémoire

Quand j’oublie qui est l’homme,
Je peux retrancher sa vie comme
J’arrache une carotte du jardin ;
Leurs destins me laissent serein.

Quand j’oublie qui est la femme
Je peux la menacer d’une lame,
En elle à satiété je me masturbe
Repu, la lâche ; ne me perturbe.

Quand j’oublie qui est l’enfant
Je peux le faire travailler tant
Qu’il produira beaucoup d’argent
Qu’il ne deviendra jamais grand.

Quand j’oublie qui est l’homme,
Je me ris des prud’hommes,
Je défends les bêtes de somme,
J’emprisonne les étranges Roms.

Quand j’oublie qui est la femme
Je clame qu’elles nous damnent,
Qu’en sciences ce sont des ânes ;
Les anciens les savaient sans âme.

Quand j’oublie qui est l’enfant
Je ne supporte pas leurs jeux,
Leurs cris, habite un quartier vieux
Sans progéniture y résidant.

Quand j’oublie celui que je suis
Alors j’oublie qui est l’homme
Et j’oublie qui est la femme,
J’oublie même qui est l’enfant ;

Toute chose devient possible,
Grande galerie de l’horrible
Où l’on passe tout au crible
D’une morale de la cible.

Le ciel est bleu marine.
La mer est bleu marine.
La terre est rouge sang.
La mémoire est blanche.
Eugène

PostScriptum

L’actualité n’est qu’un filigrane, en rien la clé.


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ʒubli ki ε lɔmə,
ʒə pø ʁətʁɑ̃ʃe sa vi kɔmə
ʒaʁaʃə ynə kaʁɔtə dy ʒaʁdɛ̃,
lœʁ dεstɛ̃ mə lεse səʁɛ̃.

kɑ̃ ʒubli ki ε la famə
ʒə pø la mənase dynə lamə,
ɑ̃n- εllə a satjete ʒə mə mastyʁbə
ʁəpy, la laʃə, nə mə pεʁtyʁbə.

kɑ̃ ʒubli ki ε lɑ̃fɑ̃
ʒə pø lə fεʁə tʁavaje tɑ̃
kil pʁɔdɥiʁa boku daʁʒe
kil nə dəvjɛ̃dʁa ʒamε ɡʁɑ̃.

kɑ̃ ʒubli ki ε lɔmə,
ʒə mə ʁis dε pʁydɔmə,
ʒə defɑ̃ lε bεtə də sɔmə,
ʒɑ̃pʁizɔnə lεz- etʁɑ̃ʒə ʁɔm.

kɑ̃ ʒubli ki ε la famə
ʒə klamə kεllə nu damne,
kɑ̃ sjɑ̃sə sə sɔ̃ dεz- anə,
lεz- ɑ̃sjɛ̃ lε savε sɑ̃z- amə.

kɑ̃ ʒubli ki ε lɑ̃fɑ̃
ʒə nə sypɔʁtə pa lœʁ ʒø,
lœʁ kʁi, abitə œ̃ kaʁtje vjø
sɑ̃ pʁɔʒenityʁə i ʁezidɑ̃.

kɑ̃ ʒubli səlɥi kə ʒə sɥi
alɔʁ ʒubli ki ε lɔmə
e ʒubli ki ε la famə,
ʒubli mεmə ki ε lɑ̃fɑ̃,

tutə ʃozə dəvjɛ̃ pɔsiblə,
ɡʁɑ̃də ɡaləʁi də lɔʁiblə
u lɔ̃ pasə tut- o kʁiblə
dynə mɔʁalə də la siblə.

lə sjεl ε blø maʁinə.
la mεʁ ε blø maʁinə.
la teʁə ε ʁuʒə sɑ̃.
la memwaʁə ε blɑ̃ʃə.