Poème-France.com

Poeme : Si J’Existe…Si J’Existe…

Au regard du temps,
Je reste l’innocent
Des larmes écrites
Qui s’évitent…

A la peine d’une plume,
J’endors les tristes âmes
Dans les mélancolies…
De ma Vie et de son oubli

Et, au pas d’un silence,
Je ramène la souffrance
De mon cœur fragile…
Qui se rend habile

En des mots démunis
Je laisse entendre les cris
Etouffés de mon passé…
En l’envers d’une pensée

Qui voulut s’écrire,
Ici et pour encore
J’y perds mon sourire
Et pleure la nuit du pire

Que je porte en mon cœur
Au milieu de mes peurs
Si souvent écrites, …
Qu’inavouées, je résiste

Et, toujours, je t’écoute
Au creux de mes doutes
Qui s’emporte ainsi…
Dans ma dernière mélodie

Je pleure déjà mon soupir
D’éphémère à venir…
Qui veut partir à la lointaine
Des portées en peine…

Et, au regard des autres,
Je reste assis dans les lettres
Qui raconte mon être…
Mais, je ne sais être
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o ʁəɡaʁ dy tɑ̃,
ʒə ʁεstə linɔse
dε laʁməz- ekʁitə
ki sevite…

a la pεnə dynə plymə,
ʒɑ̃dɔʁ lε tʁistəz- amə
dɑ̃ lε melɑ̃kɔli…
də ma vi e də sɔ̃n- ubli

e, o pa dœ̃ silɑ̃sə,
ʒə ʁamεnə la sufʁɑ̃sə
də mɔ̃ kœʁ fʁaʒilə…
ki sə ʁɑ̃t- abilə

ɑ̃ dε mo demyni
ʒə lεsə ɑ̃tɑ̃dʁə lε kʁi
ətufe də mɔ̃ pase…
ɑ̃ lɑ̃vεʁ dynə pɑ̃se

ki vuly sekʁiʁə,
isi e puʁ ɑ̃kɔʁə
ʒi pεʁd mɔ̃ suʁiʁə
e plœʁə la nɥi dy piʁə

kə ʒə pɔʁtə ɑ̃ mɔ̃ kœʁ
o miljø də mε pœʁ
si suvɑ̃ ekʁitə, …
kinavue, ʒə ʁezistə

e, tuʒuʁ, ʒə tekutə
o kʁø də mε dutə
ki sɑ̃pɔʁtə ɛ̃si…
dɑ̃ ma dεʁnjεʁə melɔdi

ʒə plœʁə deʒa mɔ̃ supiʁ
defemεʁə a vəniʁ…
ki vø paʁtiʁ a la lwɛ̃tεnə
dε pɔʁtez- ɑ̃ pεnə…

e, o ʁəɡaʁ dεz- otʁə,
ʒə ʁεstə asi dɑ̃ lε lεtʁə
ki ʁakɔ̃tə mɔ̃n- εtʁə…
mε, ʒə nə sεz- εtʁə