Poème-France.com

Poeme : Tant Pis…Tant Pis…

Et si je lui disais…
Au silence d’une nuit,
Mes regards pour lui
Qui se pensait…

Tant pis, si je me détruis
En son cœur du passé…
Qui se veut blesser,
Auprès d’elle et de lui

Encore, un regard…
Qui s’en veut du rêve
Un petit jour s’achève
Et résonne pour son art

Pas un instant,
Seul, à ses côtés
Pour lui raconter
Les songes de l’enfant

Et, retenant la plume
Du petit poète regretté
Qu’elle ne veut inquiéter
En ses larmes d’homme

Petite ange du doute,
S’écarte de moi, au temps
Pour échapper à l’enfant
Et, ses mots qu’elle redoute

Pas un instant,
Seul, assis au silence
De notre innocence
Pour croire en l’amant

Et, encore ses regards,
Qui s’appelle en son cœur
Perdu dans les peurs…
De l’amour et de son art

Pourtant, je ressentais,
Une autre peine…
Qui n’en veut à personne
Et, je me tais…

Oubliant, les larmes
Qui s’écoutaient…
Et s’emportaient,
Au creux d’un songe âme
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

e si ʒə lɥi dizε…
o silɑ̃sə dynə nɥi,
mε ʁəɡaʁd puʁ lɥi
ki sə pɑ̃sε…

tɑ̃ pi, si ʒə mə detʁɥi
ɑ̃ sɔ̃ kœʁ dy pase…
ki sə vø blese,
opʁε dεllə e də lɥi

ɑ̃kɔʁə, œ̃ ʁəɡaʁ…
ki sɑ̃ vø dy ʁεvə
œ̃ pəti ʒuʁ saʃεvə
e ʁezɔnə puʁ sɔ̃n- aʁ

pa œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
səl, a sε kote
puʁ lɥi ʁakɔ̃te
lε sɔ̃ʒə də lɑ̃fɑ̃

e, ʁətənɑ̃ la plymə
dy pəti pɔεtə ʁəɡʁεte
kεllə nə vø ɛ̃kjete
ɑ̃ sε laʁmə- dɔmə

pətitə ɑ̃ʒə dy dutə,
sekaʁtə də mwa, o tɑ̃
puʁ eʃape a lɑ̃fɑ̃
e, sε mo kεllə ʁədutə

pa œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
səl, asiz- o silɑ̃sə
də nɔtʁə inɔsɑ̃sə
puʁ kʁwaʁə ɑ̃ lamɑ̃

e, ɑ̃kɔʁə sε ʁəɡaʁd,
ki sapεllə ɑ̃ sɔ̃ kœʁ
pεʁdy dɑ̃ lε pœʁ…
də lamuʁ e də sɔ̃n- aʁ

puʁtɑ̃, ʒə ʁəsɑ̃tε,
ynə otʁə pεnə…
ki nɑ̃ vø a pεʁsɔnə
e, ʒə mə tε…

ubljɑ̃, lε laʁmə
ki sekutε…
e sɑ̃pɔʁtε,
o kʁø dœ̃ sɔ̃ʒə amə