Poème-France.com

Poeme : Célestine, La Petite Fleur De L’Amour…Célestine, La Petite Fleur De L’Amour…

Je n’arrête pas de penser à toi…
Qui s’entend en ma douce folie
Amoureuse, et aux silences du cœur
Qui s’attend en la rêveuse d’une Vie
Je ne suis qu’à toi…

Et, je m’oublie au regard de la nuit,
Aux songes de tes délices en baisers
Qui se retrouvent dans la nocturne
Ombre de mon innocent à aimer…
Je ne suis qu’à toi, en la nuit

Dans les reflets des pluies divines,
Il n’existe que mon cœur perdu…
Pour toi, dans la chaleur du bonheur
Qui à jamais, devient mon abus…
Je te dévore en penser, ma Célestine

Déjà, je te porte dans les poésies errantes,
De ma plume, qui s’endort pour toi…
Et, s’inspire en ton soupir diurne,
En m’oubliant, en tes câlines d’une foi
Amante, je reste pour toi, ma princesse charmante
Fab, Kristell

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə naʁεtə pa də pɑ̃se a twa…
ki sɑ̃tɑ̃t- ɑ̃ ma dusə fɔli
amuʁøzə, e o silɑ̃sə dy kœʁ
ki satɑ̃t- ɑ̃ la ʁεvøzə dynə vi
ʒə nə sɥi ka twa…

e, ʒə mubli o ʁəɡaʁ də la nɥi,
o sɔ̃ʒə də tε delisəz- ɑ̃ bεze
ki sə ʁətʁuve dɑ̃ la nɔktyʁnə
ɔ̃bʁə də mɔ̃n- inɔse a εme…
ʒə nə sɥi ka twa, ɑ̃ la nɥi

dɑ̃ lε ʁəflε dε plɥi divinə,
il nεɡzistə kə mɔ̃ kœʁ pεʁdy…
puʁ twa, dɑ̃ la ʃalœʁ dy bɔnœʁ
ki a ʒamε, dəvjɛ̃ mɔ̃n- aby…
ʒə tə devɔʁə ɑ̃ pɑ̃se, ma selεstinə

deʒa, ʒə tə pɔʁtə dɑ̃ lε pɔeziz- eʁɑ̃tə,
də ma plymə, ki sɑ̃dɔʁ puʁ twa…
e, sɛ̃spiʁə ɑ̃ tɔ̃ supiʁ djyʁnə,
ɑ̃ mubljɑ̃, ɑ̃ tε kalinə dynə fwa
amɑ̃tə, ʒə ʁεstə puʁ twa, ma pʁɛ̃sεsə ʃaʁmɑ̃tə