Poème-France.com

Poeme : Je T Aime Parce Que Tu Es ToiJe T Aime Parce Que Tu Es Toi

Je t’aime parce que tu es genereujx
Je t’aime parce que tu es douce
Je t’aime parce tu este laisse pas
Je t’aime parce tu es attentionne
Je t’aime parce que tu es tetu
Je t’aime parce que tu es u peu mathco
Je t’aime parce que parce tu es adorable
Mais aussi parce que tu es lecoute
Mais aussi parce tu es res fraigle
Mais aussi parce qu’u tu nee pas absede
Je t’aime parce que tu n’es ps drole
Mais ce’st un justement ça qui me fait
Rire
Je t’aime parce que tu m’es pas pafait
Et si je t’aime ce’est parce que tu es toi
Et personne d’autre
Je t’iaime simlememnt
Fabienne

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə tεmə paʁsə kə ty ε ʒənəʁøʒks
ʒə tεmə paʁsə kə ty ε dusə
ʒə tεmə paʁsə ty εstə lεsə pa
ʒə tεmə paʁsə ty ε atɑ̃sjɔnə
ʒə tεmə paʁsə kə ty ε təty
ʒə tεmə paʁsə kə ty ε y pø matko
ʒə tεmə paʁsə kə paʁsə ty ε adɔʁablə
mεz- osi paʁsə kə ty ε ləkutə
mεz- osi paʁsə ty ε ʁəs fʁεɡlə
mεz- osi paʁsə ky ty ni pa absədə
ʒə tεmə paʁsə kə ty nε pe εs dʁɔlə
mε səεs te œ̃ ʒystəmɑ̃ sa ki mə fε
ʁiʁə
ʒə tεmə paʁsə kə ty mε pa pafε
e si ʒə tεmə səε paʁsə kə ty ε twa
e pεʁsɔnə dotʁə
ʒə tjεmə sɛ̃ləmεmn