Poème-France.com

Poeme : Tu M’As Tué !Tu M’As Tué !

Le froid envahi mon corp.
Je suis emporté par la torpeur
Il est vrais que je meure
Tout doucement encore et encore.

Tout ça à causse d’une flèche
Lancée par ta main traîtresse.
Sa pointe empoisonnée
En mon cœur s’est enfoncé.

Doucement, je tombe et succombe
Au poids de se lourd fardeau
Trahie par une douce colombe
Qui se révéla un fléau.

Mes yeux se referment hélas
Pour la dernière fois sur toi.
Ton sourire vraiment me glace
Tu m’as tué, je crois !
Fadièse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə fʁwa ɑ̃vai mɔ̃ kɔʁp.
ʒə sɥiz- ɑ̃pɔʁte paʁ la tɔʁpœʁ
il ε vʁε kə ʒə məʁə
tu dusəmɑ̃ ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə.

tu sa a kosə dynə flεʃə
lɑ̃se paʁ ta mɛ̃ tʁεtʁεsə.
sa pwɛ̃tə ɑ̃pwazɔne
ɑ̃ mɔ̃ kœʁ sεt- ɑ̃fɔ̃se.

dusəmɑ̃, ʒə tɔ̃bə e sykɔ̃bə
o pwa də sə luʁ faʁdo
tʁai paʁ ynə dusə kɔlɔ̃bə
ki sə ʁevela œ̃ fleo.

mεz- iø sə ʁəfεʁme ela
puʁ la dεʁnjεʁə fwa syʁ twa.
tɔ̃ suʁiʁə vʁεmɑ̃ mə ɡlasə
ty ma tye, ʒə kʁwa !