Poème-France.com

Poeme : Un Mois… DéjàUn Mois… Déjà

Ame qui renaît grâce à l’effet d’une flamme,
De ce fait, un mois positif et le temps qui s’entamme,
Que ce sentiment me traversant ne me blâme,
Car à ce jour, amoureuse je le suis et ne veux qu’être femme.

D’hier à aujourd’hui et d’ici à demain,
Fidèle je me donne, mes pensées ne dorment,
Et mes dirent rendent comptent ce que je dompte,
Mon cœur est dur mais il se modle,
Froide sont mes mains mais tu sais ce qu’elles fondent.

Tu débouches dans mon monde, dans une brèche d’ennuis,
Et d’emblé tu me donnes cette envie d’exister,
Absurde paradoxe que la vie nous dédie,
Hasard, destin ou idées établies,
Le bilan de mon ébauche semble avoir adoptée,
Que cet amour inattendu t’ai choisi pour m’aimer !

A mon étoile,
Fallenangel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

amə ki ʁənε ɡʁasə a lefε dynə flamə,
də sə fε, œ̃ mwa pozitif e lə tɑ̃ ki sɑ̃tamə,
kə sə sɑ̃timɑ̃ mə tʁavεʁsɑ̃ nə mə blamə,
kaʁ a sə ʒuʁ, amuʁøzə ʒə lə sɥiz- e nə vø kεtʁə famə.

djεʁ a oʒuʁdɥi e disi a dəmɛ̃,
fidεlə ʒə mə dɔnə, mε pɑ̃se nə dɔʁme,
e mε diʁe ʁɑ̃de kɔ̃te sə kə ʒə dɔ̃ptə,
mɔ̃ kœʁ ε dyʁ mεz- il sə mɔdlə,
fʁwadə sɔ̃ mε mɛ̃ mε ty sε sə kεllə fɔ̃de.

ty debuʃə dɑ̃ mɔ̃ mɔ̃də, dɑ̃z- ynə bʁεʃə dɑ̃nɥi,
e dɑ̃ble ty mə dɔnə sεtə ɑ̃vi dεɡziste,
absyʁdə paʁadɔksə kə la vi nu dedi,
azaʁ, dεstɛ̃ u idez- etabli,
lə bilɑ̃ də mɔ̃n- eboʃə sɑ̃blə avwaʁ adɔpte,
kə sεt amuʁ inatɑ̃dy tε ʃwazi puʁ mεme !

a mɔ̃n- etwalə,