Poème-France.com

Poeme : Pour Mon Frère René (Joyeux Anniversaire)Pour Mon Frère René (Joyeux Anniversaire)

Immense est ma joie R comme la Renaissance
Je t’écris ces quelques mots E comme espérance
Afin que tu saches que nous t’aimons N comme terre Natale
Puisque ce soir tu es le Roi E comme élégant
Je te donne la couronne de joie
Tant d’années ce sont écoulées
Tant d’épreuves ce sont succédées
Comme un soldat faisant ses preuves
Ta force, ta volonté, les à tous affrontés
Comme un soldat, mise à l’épreuve
Tu continues, sans baisser les bras
Sans bruit tu suis ta route
Nous voilà tous dans ta maison
Quelle surprise ! !
C’est ça l’imprévisible
Afin que tu saches que nous t’aimons
Ce soir nous chanterons pour toi
Joyeux anniversaire à haute voix
Rien que pour toi
Depuis que tu as rencontré ta moitié
Je n’ai vu qu’en toi la stabilité
Depuis que tu t’es marié
Je n’ai vu qu’en toi un homme décidé
Quel changement ! ! !
Te voilà René avec ta petite famille
Te voilà dans ton nid
Où tu partages ton pain
Ton lit, ta vie
Avec la femme que tu as choisi
Et qui un jour t’a dit oui
Elle s’appelle Barbara
Elle est devenue ma belle sœur
Et je suis ravie
Te voilà avec ta fille Mélanie
Qui t’aime beaucoup
Je sais que tu les aimes tes enfants
Sans oublier, Emmanuel et Pierre
Je ne m’inquiète jamais
Quand tu m’invites chez toi
Car je sais que tu es un grand cuisinier
Je garde en moi le souvenir d’un grand buffet
Que tu avais soigneusement préparé
Dans un des grands restaurants
Oh ! c’était magnifique
Quel talent ! ! !
Je profite de ce moment très symbolique
Pour te dire cher petit frère
Je ne peux pas te cacher
Tu connais mon caractère
Mais laisse moi te dire que je t’aime
Et que je t’admire pour tout ce que tu fais
Pour maman
Je sais que tu l’aimes beaucoup
Cependant tu restes à mes yeux
Un frère fort et courageux
Sourire j’ai du rater quelque chose
Je ne t’ai jamais vu en colère
Seulement quand nous étions petits
Depuis nous avons grandi
C’est ton anniversaire sourit mon frère

MB de la Martinique
Flamboyant972

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

imɑ̃sə ε ma ʒwa εʁ kɔmə la ʁənεsɑ̃sə
ʒə tekʁi sε kεlk moz- ə kɔmə εspeʁɑ̃sə
afɛ̃ kə ty saʃə kə nu tεmɔ̃ εn kɔmə teʁə natalə
pɥiskə sə swaʁ ty ε lə ʁwa ə kɔmə eleɡɑ̃
ʒə tə dɔnə la kuʁɔnə də ʒwa
tɑ̃ dane sə sɔ̃t- ekule
tɑ̃ depʁəvə sə sɔ̃ syksede
kɔmə œ̃ sɔlda fəzɑ̃ sε pʁəvə
ta fɔʁsə, ta vɔlɔ̃te, lεz- a tusz- afʁɔ̃te
kɔmə œ̃ sɔlda, mizə a lepʁəvə
ty kɔ̃tinɥ, sɑ̃ bεse lε bʁa
sɑ̃ bʁɥi ty sɥi ta ʁutə
nu vwala tus dɑ̃ ta mεzɔ̃
kεllə syʁpʁizə ! !
sε sa lɛ̃pʁeviziblə
afɛ̃ kə ty saʃə kə nu tεmɔ̃
sə swaʁ nu ʃɑ̃təʁɔ̃ puʁ twa
ʒwajøz- anivεʁsεʁə a-otə vwa
ʁjɛ̃ kə puʁ twa
dəpɥi kə ty a ʁɑ̃kɔ̃tʁe ta mwatje
ʒə nε vy kɑ̃ twa la stabilite
dəpɥi kə ty tε maʁje
ʒə nε vy kɑ̃ twa œ̃n- ɔmə deside
kεl ʃɑ̃ʒəmɑ̃ ! ! !
tə vwala ʁəne avεk ta pətitə famijə
tə vwala dɑ̃ tɔ̃ nid
u ty paʁtaʒə tɔ̃ pɛ̃
tɔ̃ li, ta vi
avεk la famə kə ty a ʃwazi
e ki œ̃ ʒuʁ ta di ui
εllə sapεllə baʁbaʁa
εllə ε dəvənɥ ma bεllə sœʁ
e ʒə sɥi ʁavi
tə vwala avεk ta fijə melani
ki tεmə boku
ʒə sε kə ty lεz- εmə tεz- ɑ̃fɑ̃
sɑ̃z- ublje, ɑ̃manɥεl e pjeʁə
ʒə nə mɛ̃kjεtə ʒamε
kɑ̃ ty mɛ̃vitə ʃe twa
kaʁ ʒə sε kə ty ε œ̃ ɡʁɑ̃ kɥizinje
ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa lə suvəniʁ dœ̃ ɡʁɑ̃ byfε
kə ty avε swaɲøzəmɑ̃ pʁepaʁe
dɑ̃z- œ̃ dε ɡʁɑ̃ ʁεstoʁɑ̃
ɔ ! setε maɲifikə
kεl talɑ̃ ! ! !
ʒə pʁɔfitə də sə mɔmɑ̃ tʁε sɛ̃bɔlikə
puʁ tə diʁə ʃεʁ pəti fʁεʁə
ʒə nə pø pa tə kaʃe
ty kɔnε mɔ̃ kaʁaktεʁə
mε lεsə mwa tə diʁə kə ʒə tεmə
e kə ʒə tadmiʁə puʁ tu sə kə ty fε
puʁ mamɑ̃
ʒə sε kə ty lεmə boku
səpɑ̃dɑ̃ ty ʁεstəz- a mεz- iø
œ̃ fʁεʁə fɔʁ e kuʁaʒø
suʁiʁə ʒε dy ʁate kεlkə ʃozə
ʒə nə tε ʒamε vy ɑ̃ kɔlεʁə
sələmɑ̃ kɑ̃ nuz- esjɔ̃ pəti
dəpɥi nuz- avɔ̃ ɡʁɑ̃di
sε tɔ̃n- anivεʁsεʁə suʁi mɔ̃ fʁεʁə

εm be də la maʁtinikə