Poème-France.com

Poeme : BrûleBrûle

N’y pense pas,
Oubli,
J’ai fait une croix rouge sur toi,
Je ne peux meme pas etre ton amie…

J’ai brulé mon cœur,
Fait couler mes larmes,
Pour recevoir le malheur,
Quand je t’ai offert mon ame…

Je t’ai tout donné autrefois,
Tout l’amour que je possedais,
Il me reste plus que de la haine cette fois,
Viens la recuperer je ne veux plus la garder…

Si tu appelles ca aimer,
Alors faudrais donner un autre nom a torturer,
Je veux plus te voir,
Je ne veux sur toi plus rien savoir…

Disparais,
Brûle en enfer,
Meurt,
Et oubli que je suis sur terre…

Je voudrais oublier,
Que j’ai aimé quelqu’un comme toi,
Aussi monstrueux que tu es,
Oublier qu’un jour je voulais tout plaquer pour toi et moi…

Comment peux-tu esperer,
Que je pourais te pardonner,
Mets toi a ma place,
Et regarde tout ces traces…

Tu as laisser sur mon cœur,
Une blessure qui contient des pleurs,
J’ai pas voulu trop pleurer,
Alors la blessure s’est enchargé…

Au moins grace a cette experiance,
Je me mefierais des appareances,
Autant ton visage parraissait celui d’un ange,
Autant ta monstruosité lui était égale.
(F)Fleurlune Mimi(F)

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ni pɑ̃sə pa,
ubli,
ʒε fε ynə kʁwa ʁuʒə syʁ twa,
ʒə nə pø məmə pa εtʁə tɔ̃n- ami…

ʒε bʁyle mɔ̃ kœʁ,
fε kule mε laʁmə,
puʁ ʁəsəvwaʁ lə malœʁ,
kɑ̃ ʒə tε ɔfεʁ mɔ̃n- amə…

ʒə tε tu dɔne otʁəfwa,
tu lamuʁ kə ʒə pɔsədε,
il mə ʁεstə plys kə də la-εnə sεtə fwa,
vjɛ̃ la ʁəkypəʁe ʒə nə vø plys la ɡaʁde…

si ty apεllə ka εme,
alɔʁ fodʁε dɔne œ̃n- otʁə nɔ̃ a tɔʁtyʁe,
ʒə vø plys tə vwaʁ,
ʒə nə vø syʁ twa plys ʁjɛ̃ savwaʁ…

dispaʁε,
bʁylə ɑ̃n- ɑ̃fe,
məʁ,
e ubli kə ʒə sɥi syʁ teʁə…

ʒə vudʁεz- ublje,
kə ʒε εme kεlkœ̃ kɔmə twa,
osi mɔ̃stʁyø kə ty ε,
ublje kœ̃ ʒuʁ ʒə vulε tu plake puʁ twa e mwa…

kɔmɑ̃ pø ty εspəʁe,
kə ʒə puʁε tə paʁdɔne,
mεt twa a ma plasə,
e ʁəɡaʁdə tu sε tʁasə…

ty a lεse syʁ mɔ̃ kœʁ,
ynə blesyʁə ki kɔ̃tjɛ̃ dε plœʁ,
ʒε pa vuly tʁo pləʁe,
alɔʁ la blesyʁə sεt- ɑ̃ʃaʁʒe…

o mwɛ̃ ɡʁasə a sεtə εkspəʁjɑ̃sə,
ʒə mə məfjəʁε dεz- apaʁəɑ̃sə,
otɑ̃ tɔ̃ vizaʒə paʁεsε səlɥi dœ̃n- ɑ̃ʒə,
otɑ̃ ta mɔ̃stʁyozite lɥi etε eɡalə.