Poème-France.com

Poeme : Je T’Aime Ma ChérieJe T’Aime Ma Chérie

Tu me blesse profondement
Tu t’en rend compte surement
Toi qui disais m’aimer comme une sœur
Etre toujours la pour secher mes pleurs

Les voila couler maintenant
A cause de toi pour toi
Pourquoi te fais tu du mal et au meme temps a moi
Ce que tu ressens aussi je le ressens

Car je t’aime sœurette
Tu es tout ce qui me reste
Mais la c’est toi qui veux notre separation
Pourquoi ? tu disais jamais faire connaitre aux autres le sens de l’abondon

Si c’est ce que tu veux
Je l’accepterais
En silence je mourais
A petit feu. .

Je ne peux imaginer
Avoir une amie egale a toi
Tu es la première avec qui j’ai su ce que l’amour et l’amitié
Pouraient signifier quand tout les deux ils s’assemblent

Moi je t’aimerais a jamais
Car l’amour que tu m’a donné
Jamais rien ne l’égalerait
Je t’aime et je t’aimerais

Peut etre que je te montre pas cette amour
Car je te l’avoue je n’ai jamais su le faire
Alors que toi tout le contraire
Tu me le prouvais jour apres jour

Je t’aime a en mourir si tu me laisse
Je t’aime a en user toutes mes larmes
Je t’aime peut etre une faiblesse…
Mais je suis heureuse d’avoir partagé avec toi les jours de fleurs et de larmes.
(F)Fleurlune Mimi(F)

PostScriptum


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty mə blεsə pʁɔfɔ̃dəmɑ̃
ty tɑ̃ ʁɑ̃ kɔ̃tə syʁəmɑ̃
twa ki dizε mεme kɔmə ynə sœʁ
εtʁə tuʒuʁ la puʁ sεʃe mε plœʁ

lε vwala kule mɛ̃tənɑ̃
a kozə də twa puʁ twa
puʁkwa tə fε ty dy mal e o məmə tɑ̃z- a mwa
sə kə ty ʁəsɛ̃z- osi ʒə lə ʁəsɛ̃

kaʁ ʒə tεmə seyʁεtə
ty ε tu sə ki mə ʁεstə
mε la sε twa ki vø nɔtʁə səpaʁasjɔ̃
puʁkwa ? ty dizε ʒamε fεʁə kɔnεtʁə oz- otʁə- lə sɑ̃s də labɔ̃dɔ̃

si sε sə kə ty vø
ʒə laksεptəʁε
ɑ̃ silɑ̃sə ʒə muʁε
a pəti fø.

ʒə nə pøz- imaʒine
avwaʁ ynə ami əɡalə a twa
ty ε la pʁəmjεʁə avεk ki ʒε sy sə kə lamuʁ e lamitje
puʁε siɲifje kɑ̃ tu lε døz- il sasɑ̃ble

mwa ʒə tεməʁεz- a ʒamε
kaʁ lamuʁ kə ty ma dɔne
ʒamε ʁjɛ̃ nə leɡaləʁε
ʒə tεmə e ʒə tεməʁε

pø εtʁə kə ʒə tə mɔ̃tʁə pa sεtə amuʁ
kaʁ ʒə tə lavu ʒə nε ʒamε sy lə fεʁə
alɔʁ kə twa tu lə kɔ̃tʁεʁə
ty mə lə pʁuvε ʒuʁ apʁə- ʒuʁ

ʒə tεmə a ɑ̃ muʁiʁ si ty mə lεsə
ʒə tεmə a ɑ̃n- yze tutə mε laʁmə
ʒə tεmə pø εtʁə ynə fεblεsə…
mε ʒə sɥiz- œʁøzə davwaʁ paʁtaʒe avεk twa lε ʒuʁ də flœʁz- e də laʁmə.