Poème-France.com

Poeme : Cœur De PétaleCœur De Pétale

Mon cœur est cette chambre vide
Où tu ne vis que dans mes nuits.
Mon cœur est un long fleuve avide
Où dans son lit ta nuit me nuit.

Autour de quatre murs humides,
Où tu ne dors pas mon amour,
Mon cœur est une terre aride,
Où ne croît que la fleur d’un jour.

Au printemps d’or et de pétale
S’ouvrant dans un râle d’août,
J’ai la poésie végétale,
J’écoute ta vie qui s’égoutte.

Je hume la feuille d’automne.
Elle s’empreint de tes cheveux,
En fredonnant l’air d’anémone,
Dans un vent au goût de tes yeux.

Je t’en prie oh terre aveline,
Souviens-toi donc de mon enfant.
Au plus profond de ta racine,
Couve son corps d’un linceul blanc.

Dans un bruit rose opaque
La lune reflète l’épine
En un vert tige sur la flaque,
Source de peine aubépine.

Une à une tombe la fibre,
Écorce de fleur qui se meurt,
Laissant à nu mon cœur qui vibre,
Bouquet d’hiver au champ d’honneur.

J’ai un désir à fleur de pot :
Que la vie me fasse une fleur,
Que la fleur naisse de ma peau,
Que ton frère ou ta sœur m’effleure.

Cœur de pétales (Frédéric Guillem, @ 19 février 2011)
Fredguillem

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mɔ̃ kœʁ ε sεtə ʃɑ̃bʁə vidə
u ty nə vis kə dɑ̃ mε nɥi.
mɔ̃ kœʁ εt- œ̃ lɔ̃ fləvə avidə
u dɑ̃ sɔ̃ li ta nɥi mə nɥi.

otuʁ də katʁə myʁz- ymidə,
u ty nə dɔʁ pa mɔ̃n- amuʁ,
mɔ̃ kœʁ εt- ynə teʁə aʁidə,
u nə kʁwa kə la flœʁ dœ̃ ʒuʁ.

o pʁɛ̃tɑ̃ dɔʁ e də petalə
suvʁɑ̃ dɑ̃z- œ̃ ʁalə daut,
ʒε la pɔezi veʒetalə,
ʒekutə ta vi ki seɡutə.

ʒə ymə la fœjə dotɔmnə.
εllə sɑ̃pʁɛ̃ də tε ʃəvø,
ɑ̃ fʁədɔnɑ̃ lεʁ danemɔnə,
dɑ̃z- œ̃ vɑ̃ o ɡu də tεz- iø.

ʒə tɑ̃ pʁi ɔ teʁə avəlinə,
suvjɛ̃ twa dɔ̃k də mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃.
o plys pʁɔfɔ̃ də ta ʁasinə,
kuvə sɔ̃ kɔʁ dœ̃ lɛ̃səl blɑ̃.

dɑ̃z- œ̃ bʁɥi ʁozə ɔpakə
la lynə ʁəflεtə lepinə
ɑ̃n- œ̃ vεʁ tiʒə syʁ la flakə,
suʁsə də pεnə obepinə.

ynə a ynə tɔ̃bə la fibʁə,
ekɔʁsə də flœʁ ki sə məʁ,
lεsɑ̃ a ny mɔ̃ kœʁ ki vibʁə,
bukε divεʁ o ʃɑ̃ dɔnœʁ.

ʒε œ̃ deziʁ a flœʁ də po :
kə la vi mə fasə ynə flœʁ,
kə la flœʁ nεsə də ma po,
kə tɔ̃ fʁεʁə u ta sœʁ meflœʁə.

kœʁ də petaləs (fʁedeʁik ɡjεm, at diz- nəf fevʁje dø milə ɔ̃zə)