Poème-France.com

Poeme : Mon Passer Au PrésentMon Passer Au Présent

Tout en passent a toi
J’ai ecrit se poème pour toi
Tout en ecoutant du narkoi
Je ne sesse de penser, en image a toi

Je nai pas oubiler notre belle histoire
Celle qui a vecu a travers un mirroir
Jamais je n’aurais cru te revoir
Aujourd’ui je peux y croire

Meme si les mois passé on été dure
En se qui me concerne rude
Sen oublier ma peine
Lamour a survecu sans haine
Emporter par la melodie
Encore on se retrouvera dans un temps indéfini

Gaby
Dite moi ques vs en penser svpp merci XxxXxxX
{*//~Gabouchsky\\*}

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tut- ɑ̃ pase a twa
ʒε εkʁi sə pɔεmə puʁ twa
tut- ɑ̃n- əkutɑ̃ dy naʁkwa
ʒə nə sεsə də pɑ̃se, ɑ̃n- imaʒə a twa

ʒə nε pa ubile nɔtʁə bεllə istwaʁə
sεllə ki a vəky a tʁavεʁz- œ̃ miʁwaʁ
ʒamε ʒə noʁε kʁy tə ʁəvwaʁ
oʒuʁdɥi ʒə pøz- i kʁwaʁə

məmə si lε mwa pase ɔ̃n- ete dyʁə
ɑ̃ sə ki mə kɔ̃sεʁnə ʁydə
sεn ublje ma pεnə
lamuʁ a syʁvəky sɑ̃-εnə
ɑ̃pɔʁte paʁ la məlɔdi
ɑ̃kɔʁə ɔ̃ sə ʁətʁuvəʁa dɑ̃z- œ̃ tɑ̃z- ɛ̃defini

ɡabi
ditə mwa k ve εs ɑ̃ pɑ̃se εs ve pe pe mεʁsi iks iks iks iks