Poème-France.com

Poeme : Péché OriginelPéché Originel

Mais qui donc écrit le livre de la Genèse
Si ce n’est Dieu lui-même, ou alors Agathe
Car aussi Déesse peut bien être la thèse
D’être l’Être Suprême puis d’avoir créé
Le monde à partir de rien ou d’un rocher
De terre, d’eau, de silice, d’air et d’agate

Ainsi Ève ne pouvait s’arracher les yeux
Du torse et des lèvres de ce bel étalon
Après avoir donné la pomme au malheureux
Celle-là même reçue du serpent démon

Ainsi fût consommé, péché originel
Quand après qu’il eût goûté au fruit défendu
Saisi d’un irrésistible désir charnel
Il aperçut Ève, nue, par terre étendue

Ghjslain, 31 mars 2011
Silverfox199

PostScriptum

Pour faire écho au poème d’Evelyne « Mais enfin Ève »…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mε ki dɔ̃k ekʁi lə livʁə də la ʒənεzə
si sə nε djø lɥi mεmə, u alɔʁz- aɡatə
kaʁ osi deεsə pø bjɛ̃ εtʁə la tεzə
dεtʁə lεtʁə sypʁεmə pɥi davwaʁ kʁee
lə mɔ̃də a paʁtiʁ də ʁjɛ̃ u dœ̃ ʁoʃe
də teʁə, do, də silisə, dεʁ e daɡatə

ɛ̃si εvə nə puvε saʁaʃe lεz- iø
dy tɔʁsə e dε lεvʁə- də sə bεl etalɔ̃
apʁεz- avwaʁ dɔne la pɔmə o maləʁø
sεllə la mεmə ʁəsɥ dy sεʁpe demɔ̃

ɛ̃si fy kɔ̃sɔme, peʃe ɔʁiʒinεl
kɑ̃t- apʁε kil y ɡute o fʁɥi defɑ̃dy
sεzi dœ̃n- iʁezistiblə deziʁ ʃaʁnεl
il apεʁsy εvə, nɥ, paʁ teʁə etɑ̃dɥ

ɡʒslɛ̃ viʁɡylə tʁɑ̃tə e œ̃ maʁs dø milə ɔ̃zə