Poème-France.com

Poeme : Il SuffitIl Suffit

IL SUFFIT
Il suffit de me dire
Ce que tu as décidé,
S’il me faut mourir
De ta vie, je mourrais,
Dans une autre vie j’irai
Sans jamais rien te dire…
Ne plus jamais rien dire…
Ne plus même jamais sourire…

Le chant de ma guitare,
Crois moi, est sans fard,
Mon cœur brûle mes doigts,
Comme les cordes d’un arc,
Le chant de cette guitare,
Crois-moi, il me broie…
Il me broie et sans toi,
Crois-le, ma vie se noie…

Il suffit de me dire
Ce que tu as décidé,
S’il me faut mourir
De ta vie, je mourrais,
Dans une autre vie j’irai
Sans jamais rien te dire…
Ne plus jamais rien dire…
Ne plus même jamais sourire…

Les jours passent et les nuits,
Mes pensées de toi suivent
Tous mes rêves, même si je fuis
Ailleurs, tu es là qui me suit ;
Pourtant je suis sur la rive
De l’océan de mon chagrin qui me rive…
Lentement, il me porte à la dérive…
Je ne vois plus ta vie qui de moi s’enfuit…

Il suffit de me dire
Ce que tu as décidé,
S’il me faut mourir
De ta vie, je mourrais,
Dans une autre vie j’irai
Sans jamais rien te dire…
Ne plus jamais rien dire…
Ne plus même jamais sourire…
Loin de toi ; juste me laisser mourir…
Georges Adrien PARADIS le 19 août 2011 à Limoux 13h00
Giorgioadriano

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il syfi
il syfi də mə diʁə
sə kə ty a deside,
sil mə fo muʁiʁ
də ta vi, ʒə muʁʁε,
dɑ̃z- ynə otʁə vi ʒiʁε
sɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ tə diʁə…
nə plys ʒamε ʁjɛ̃ diʁə…
nə plys mεmə ʒamε suʁiʁə…

lə ʃɑ̃ də ma ɡitaʁə,
kʁwa mwa, ε sɑ̃ faʁ,
mɔ̃ kœʁ bʁylə mε dwa,
kɔmə lε kɔʁdə- dœ̃n- aʁk,
lə ʃɑ̃ də sεtə ɡitaʁə,
kʁwa mwa, il mə bʁwa…
il mə bʁwa e sɑ̃ twa,
kʁwa lə, ma vi sə nwa…

il syfi də mə diʁə
sə kə ty a deside,
sil mə fo muʁiʁ
də ta vi, ʒə muʁʁε,
dɑ̃z- ynə otʁə vi ʒiʁε
sɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ tə diʁə…
nə plys ʒamε ʁjɛ̃ diʁə…
nə plys mεmə ʒamε suʁiʁə…

lε ʒuʁ pase e lε nɥi,
mε pɑ̃se də twa sɥive
tus mε ʁεvə, mεmə si ʒə fɥi
ajœʁ, ty ε la ki mə sɥi,
puʁtɑ̃ ʒə sɥi syʁ la ʁivə
də lɔseɑ̃ də mɔ̃ ʃaɡʁɛ̃ ki mə ʁivə…
lɑ̃təmɑ̃, il mə pɔʁtə a la deʁivə…
ʒə nə vwa plys ta vi ki də mwa sɑ̃fɥi…

il syfi də mə diʁə
sə kə ty a deside,
sil mə fo muʁiʁ
də ta vi, ʒə muʁʁε,
dɑ̃z- ynə otʁə vi ʒiʁε
sɑ̃ ʒamε ʁjɛ̃ tə diʁə…
nə plys ʒamε ʁjɛ̃ diʁə…
nə plys mεmə ʒamε suʁiʁə…
lwɛ̃ də twa, ʒystə mə lεse muʁiʁ…
ʒɔʁʒəz- adʁjɛ̃ paʁadi lə diz- nəf aut dø milə ɔ̃zə a limu tʁεzə aʃ zeʁo zeʁo