Poème-France.com

Poeme : DieuDieu

Dieu je t`en prie ecoute ma priere
Mais arrete de sourire ya pas de quoi etre fier
Comment peut tu encore avoir une estime de toi
Autour des cadavre qui pourisse sous tes lois

A tout ce sang verser en ton nom
Tout le malheur pour tes victime
Putain mais quand es-ce que tu leur demandera pardon
A tout ses cœur detruit par tes crime

Et chaque jour tu continue a nous rouler
Tu dis que satan est un con
Regarde toi avant dparler
Au final croire en toi est une sale acton

Et quand la terre eclatera
Tu seras trop occuper pour nous sauver
Tu prendra la mort dans tes bras
Laissant les ame du monde s’egarer
Desmotsducoeur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

djø ʒə te aksɑ̃ ɡʁavə ɑ̃ pʁi əkutə ma pʁjəʁə
mεz- aʁətə də suʁiʁə ia pa də kwa εtʁə fje
kɔmɑ̃ pø ty ɑ̃kɔʁə avwaʁ ynə εstimə də twa
otuʁ dε kadavʁə ki puʁisə su tε lwa

a tu sə sɑ̃ vεʁse ɑ̃ tɔ̃ nɔ̃
tu lə malœʁ puʁ tε viktimə
pytɛ̃ mε kɑ̃t- ε sə kə ty lœʁ dəmɑ̃dəʁa paʁdɔ̃
a tu sε kœʁ dətʁɥi paʁ tε kʁimə

e ʃakə ʒuʁ ty kɔ̃tinɥ a nu ʁule
ty di kə satɑ̃ εt- œ̃ kɔ̃
ʁəɡaʁdə twa avɑ̃ dpaʁle
o final kʁwaʁə ɑ̃ twa εt- ynə salə aktɔ̃

e kɑ̃ la teʁə εklatəʁa
ty səʁa tʁo ɔkype puʁ nu sove
ty pʁɑ̃dʁa la mɔʁ dɑ̃ tε bʁa
lεsɑ̃ lεz- amə dy mɔ̃də səɡaʁe