Poème-France.com

Poeme : LachetéLacheté

A ouais tu es un mec
On peut le voir avec
Toutes ses meufs en train de chialer
Tout leur sang en train de couler

Frapper les meufs et leurs beautés
Car elle n’on pas voulu te sucer
Mais vu ta sale gueule putain on les comprend
Même un clebs ne voudrait pas avoir t’à queue entre les dents

Mais attend que je te tombe dessus
Tu va pisser le sang dans t’a rue
Si t’es assez fort pour frapper une meuf
Alors viens sur moi mais je suis pire que les keufs

Si t’es assez viril pour frapper
Une pov meuf sans défense même pas armée
Alors tu ne verras aucun mal de te voir déboité
Par un mec qui lui au moins ne partage pas t’a lâcheté
Desmotsducoeur

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a uε ty ε œ̃ mεk
ɔ̃ pø lə vwaʁ avεk
tutə sε məfz- ɑ̃ tʁɛ̃ də ʃjale
tu lœʁ sɑ̃ ɑ̃ tʁɛ̃ də kule

fʁape lε məfz- e lœʁ bote
kaʁ εllə nɔ̃ pa vuly tə syse
mε vy ta salə ɡələ pytɛ̃ ɔ̃ lε kɔ̃pʁɑ̃
mεmə œ̃ klεb nə vudʁε pa avwaʁ ta kø ɑ̃tʁə lε dɑ̃

mεz- atɑ̃ kə ʒə tə tɔ̃bə dəsy
ty va pise lə sɑ̃ dɑ̃ ta ʁy
si tε ase fɔʁ puʁ fʁape ynə məf
alɔʁ vjɛ̃ syʁ mwa mε ʒə sɥi piʁə kə lε kəf

si tε ase viʁil puʁ fʁape
ynə pɔv məf sɑ̃ defɑ̃sə mεmə pa aʁme
alɔʁ ty nə veʁaz- okœ̃ mal də tə vwaʁ debwate
paʁ œ̃ mεk ki lɥi o mwɛ̃ nə paʁtaʒə pa ta laʃəte