Poème-France.com

Poeme : Les Mots, Une Sacré ArmeLes Mots, Une Sacré Arme

Il y a des mots douloureux
Certain même vous rend malheureux
Le pouvoir des mots ne connaît aucune limite
Utiliser les mots comme une arme est devenu un rite

Mais le pire dans les mots
C’est le pouvoir de celui qui les dit
Qui insulte t’a pensé ou t’a couleur de peau
Ou même qui en veut tout simplement a t’a vie

Les mots sont cruels
Quand on a le but de faire mal
Glenou

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il i a dε mo duluʁø
sεʁtɛ̃ mεmə vu ʁɑ̃ maləʁø
lə puvwaʁ dε mo nə kɔnε okynə limitə
ytilize lε mo kɔmə ynə aʁmə ε dəvəny œ̃ ʁitə

mε lə piʁə dɑ̃ lε mo
sε lə puvwaʁ də səlɥi ki lε di
ki ɛ̃syltə ta pɑ̃se u ta kulœʁ də po
u mεmə ki ɑ̃ vø tu sɛ̃pləmɑ̃ a ta vi

lε mo sɔ̃ kʁyεl
kɑ̃t- ɔ̃n- a lə byt də fεʁə mal