Poème-France.com

Poeme : Un Bout De TrottoirUn Bout De Trottoir

C’est une belle de nuit
Qui fait sa ronde dès minuit
Elle a les escarpins faciles
Et la cuisse fort agile

Elle a son bout de trottoir
Qui lui sert de boudoir
A force de l’arpenter
Elle en connait tous les pavés

Son justaucorps rouge
Echancré là où fougent
Les petits cochons en rut
Version champagne brut

Ses lèvres rouge-baiser
Attirent le mec attisé
Qui cherche un tour de lune
Pour quelques thunes

Ses bas noires résilles
Montent vers la coquille
L’obélisque y trouve son repos
Arrache l’homme à son tempo

Belle lorette aux seins généreux
Elle accueille les hommes malheureux
Quelques liards, le temps d’une ritournelle
Pour une délivrance et mille étincelles…

Elle n’est point chaste la belle
Fait-elle le bien ou le mal ?
Elle qui ouvre son armorial
Aux êtres en mal de dentelles.

.
Gramo

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sεt- ynə bεllə də nɥi
ki fε sa ʁɔ̃də dε minɥi
εllə a lεz- εskaʁpɛ̃ fasilə
e la kɥisə fɔʁ aʒilə

εllə a sɔ̃ bu də tʁɔtwaʁ
ki lɥi sεʁ də budwaʁ
a fɔʁsə də laʁpɑ̃te
εllə ɑ̃ kɔnε tus lε pave

sɔ̃ ʒystokɔʁ ʁuʒə
εʃɑ̃kʁe la u fuʒe
lε pəti koʃɔ̃z- ɑ̃ ʁyt
vεʁsjɔ̃ ʃɑ̃paɲə bʁyt

sε lεvʁə- ʁuʒə bεze
atiʁe lə mεk atize
ki ʃεʁʃə œ̃ tuʁ də lynə
puʁ kεlk tynə

sε ba nwaʁə ʁezijə
mɔ̃te vεʁ la kɔkjə
lɔbeliskə i tʁuvə sɔ̃ ʁəpo
aʁaʃə lɔmə a sɔ̃ tɑ̃po

bεllə lɔʁεtə o sɛ̃ ʒeneʁø
εllə akœjə lεz- ɔmə maləʁø
kεlk ljaʁd, lə tɑ̃ dynə ʁituʁnεllə
puʁ ynə delivʁɑ̃sə e milə etɛ̃sεllə…

εllə nε pwɛ̃ ʃastə la bεllə
fε tεllə lə bjɛ̃ u lə mal ?
εllə ki uvʁə sɔ̃n- aʁmɔʁjal
oz- εtʁəz- ɑ̃ mal də dɑ̃tεllə.

.