Poème-France.com

Poeme : A Ma Bien AiméeA Ma Bien Aimée

A toi ma dulcine, je dédicace ces mots
Je veux te les donner, et que tu les comprennes
Qu’enfin je puisse laisser, derrière moi ce fardeau
Que je puis rêver, que dans tes bras tu me prennes.

Je rêve de toi et moi, toujours main dans la main
Qu’on vive notre amour, qu’on prenne la vie comme elle vient,
Qu’on s’enlace, qu’on s’embrasse, qu’on se dise qu’on est bien
Que je puisse t’avouer que sans toi, je ne suis rien.

Mais en réalité, malgré toutes mes pensées,
Entre toi et moi, c’est un gouffre, c’est un fossé,
Que toute notre belle amitié ne saurait combler,
Car malgré les délires, les bons moments passés
Les sentiments, dans mon cœur, ne cesse de forer,
La dedans c’est la guerre, les tranchées son creusées,
Et moi simple soldat, sur ce front je vais frapper,
Pour ton amour, au champ d’honneur je peux crever…
Guitarball

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

a twa ma dylsinə, ʒə dedikasə sε mo
ʒə vø tə lε dɔne, e kə ty lε kɔ̃pʁεnə
kɑ̃fɛ̃ ʒə pɥisə lεse, dəʁjεʁə mwa sə faʁdo
kə ʒə pɥi ʁεve, kə dɑ̃ tε bʁa ty mə pʁεnə.

ʒə ʁεvə də twa e mwa, tuʒuʁ mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃
kɔ̃ vivə nɔtʁə amuʁ, kɔ̃ pʁεnə la vi kɔmə εllə vjɛ̃,
kɔ̃ sɑ̃lasə, kɔ̃ sɑ̃bʁasə, kɔ̃ sə dizə kɔ̃n- ε bjɛ̃
kə ʒə pɥisə tavue kə sɑ̃ twa, ʒə nə sɥi ʁjɛ̃.

mεz- ɑ̃ ʁealite, malɡʁe tutə mε pɑ̃se,
ɑ̃tʁə twa e mwa, sεt- œ̃ ɡufʁə, sεt- œ̃ fɔse,
kə tutə nɔtʁə bεllə amitje nə soʁε kɔ̃ble,
kaʁ malɡʁe lε deliʁə, lε bɔ̃ mɔmɑ̃ pase
lε sɑ̃timɑ̃, dɑ̃ mɔ̃ kœʁ, nə sεsə də fɔʁe,
la dədɑ̃ sε la ɡeʁə, lε tʁɑ̃ʃe sɔ̃ kʁøze,
e mwa sɛ̃plə sɔlda, syʁ sə fʁɔ̃ ʒə vε fʁape,
puʁ tɔ̃n- amuʁ, o ʃɑ̃ dɔnœʁ ʒə pø kʁəve…