Poème-France.com

Poeme : Beethoven En AcrosticheBeethoven En Acrostiche

Brillant compositeur du 19ème siècle,
Entière symphonie n°9 avec chœurs,
Entre en scène le somptueux opéra « Fidélio »,
Témoigne d’une musique classique voire romantique,
Harmonise, avec passion, ses notes musicales,
Offre des moments de rêveries à tous,
Véritable guide pour les mélomanes,
Embellit la sonate pour violon n°9 « à Kreutzer »,
Notoriété, au fil du temps, absolue.

Hortensia
Hortensia

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

bʁijɑ̃ kɔ̃pozitœʁ dy diz- nəf εmə sjεklə,
ɑ̃tjεʁə sɛ̃fɔni εn dəɡʁe nəf avεk ʃœʁ,
ɑ̃tʁə ɑ̃ sεnə lə sɔ̃ptɥøz- ɔpeʁa « fideljɔ »,
temwaɲə dynə myzikə klasikə vwaʁə ʁɔmɑ̃tikə,
aʁmɔnizə, avεk pasjɔ̃, sε nɔtə myzikalə,
ɔfʁə dε mɔmɑ̃ də ʁεvəʁiz- a tus,
veʁitablə ɡidə puʁ lε melɔmanə,
ɑ̃bεlli la sɔnatə puʁ vjɔlɔ̃ εn dəɡʁe nəf « a kʁøtsəʁ »,
nɔtɔʁjete, o fil dy tɑ̃, absɔlɥ.

ɔʁtɑ̃sja