Poème-France.com

Poeme : Folle PenséeFolle Pensée

Mes idées flottent dans sa tete
Fermez les yeux, buvez bulles en fete
Laisse fremir, reve pensée
Des notes de chat non cachée

Dans le lieu secret de la baronne
La ou le valet de cœur, pique la couronne
Autour du feu de bois mort, tu te dessines
Un reflet d’etoile en flamme taquine

Quand le soleil pale encore grogne
Des rouges épées, plaisir a la ronde
Vernis de ton art, des sens borgnes
Dans la nudité le page gronde

Jaillit de cette fontaine bénie
Un temple de sang fin
Une marée d ’image tarie
Pleure en longueur des voiles au vent grain
Jade

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

mεz- ide flɔte dɑ̃ sa tətə
fεʁme lεz- iø, byve byləz- ɑ̃ fətə
lεsə fʁəmiʁ, ʁəvə pɑ̃se
dε nɔtə də ʃa nɔ̃ kaʃe

dɑ̃ lə ljø sεkʁε də la baʁɔnə
la u lə valε də kœʁ, pikə la kuʁɔnə
otuʁ dy fø də bwa mɔʁ, ty tə desinə
œ̃ ʁəflε dətwalə ɑ̃ flamə takinə

kɑ̃ lə sɔlεj palə ɑ̃kɔʁə ɡʁɔɲə
dε ʁuʒəz- epe, plεziʁ a la ʁɔ̃də
vεʁni də tɔ̃n- aʁ, dε sɑ̃s bɔʁɲə
dɑ̃ la nydite lə paʒə ɡʁɔ̃də

ʒaji də sεtə fɔ̃tεnə beni
œ̃ tɑ̃plə də sɑ̃ fɛ̃
ynə maʁe dimaʒə taʁi
plœʁə ɑ̃ lɔ̃ɡœʁ dε vwaləz- o vɑ̃ ɡʁɛ̃