Poème-France.com

Poeme : EstebanEsteban

Bienvenus mon neveu,
Sur cette terre émerveillée,
Bienvenus mon neveu,
Dans cette famille enjolivée.

Depuis neuf mois nous parlons de toi
Et c’est aujourd’hui que l’on te vois
Depuis neuf mois nous parlons de toi
Et Aujourd’hui, c’est ton jour à toi.

Surprise heureuse et immense joie,
Ta venus sur terre réveil les anges
Je suis Tonton d’un joli garçon
Mon ange je t’aime déjà.

Tes mains frippées sont si grandes
Tes yeux bleu sont comme les cieux
Ton sourire est ravissant
Tu as un jour, bonne vie pour toujours.

Esteban compte sur moi,
Tu arrives dans une bonne famille.
Esteban compte sur moi,
Je te ferais sourire toute la vie.
Jerem

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

bjɛ̃vənys mɔ̃ nəvø,
syʁ sεtə teʁə emεʁvεje,
bjɛ̃vənys mɔ̃ nəvø,
dɑ̃ sεtə famijə ɑ̃ʒɔlive.

dəpɥi nəf mwa nu paʁlɔ̃ də twa
e sεt- oʒuʁdɥi kə lɔ̃ tə vwa
dəpɥi nəf mwa nu paʁlɔ̃ də twa
e oʒuʁdɥi, sε tɔ̃ ʒuʁ a twa.

syʁpʁizə œʁøzə e imɑ̃sə ʒwa,
ta vənys syʁ teʁə ʁevεj lεz- ɑ̃ʒə
ʒə sɥi tɔ̃tɔ̃ dœ̃ ʒɔli ɡaʁsɔ̃
mɔ̃n- ɑ̃ʒə ʒə tεmə deʒa.

tε mɛ̃ fʁipe sɔ̃ si ɡʁɑ̃də
tεz- iø blø sɔ̃ kɔmə lε sjø
tɔ̃ suʁiʁə ε ʁavisɑ̃
ty a œ̃ ʒuʁ, bɔnə vi puʁ tuʒuʁ.

εstəbɑ̃ kɔ̃tə syʁ mwa,
ty aʁivə dɑ̃z- ynə bɔnə famijə.
εstəbɑ̃ kɔ̃tə syʁ mwa,
ʒə tə fəʁε suʁiʁə tutə la vi.