Poème-France.com

Poeme : DessisionDessision

Aujourdhui je suis boulverser
Boulverser a peu etre un nouvelle arriver
Jai commencer a avoir des nauser
Commencer a me sentir extenuer

Je me sens anormal
Mais si banal
On dirais que je suis transformer
Mais comment vous expliquer

Que faire si seula est ariver
Commet lexpliquer a mes etre si aimer
Comment von til reagir
Seulement avec des soupir

A 19 ans
Un enfant
Je serais capable de men occuper
Mais les autre auron til sette penser

Mais pour une foi je vais laisser tomber
Ses stupide prejuger
Je vais faire ma vie
Avec se petit cheri

Je parle comme sil etais la
Mais je vous jure que je me sens comme sil etais present

Bientot je passerais un test
Je vous le jure
Je vous redonerais des nouvelle
Si positif est le test
Vous le serais dans pas long je vous le jure
Jessycoeur

PostScriptum

fait vecu mais svp dit moi se que vous en pansser


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

oʒuʁdɥi ʒə sɥi bulvεʁse
bulvεʁse a pø εtʁə œ̃ nuvεllə aʁive
ʒε kɔmɑ̃se a avwaʁ dε noze
kɔmɑ̃se a mə sɑ̃tiʁ εkstənɥe

ʒə mə sɑ̃sz- anɔʁmal
mε si banal
ɔ̃ diʁε kə ʒə sɥi tʁɑ̃sfɔʁme
mε kɔmɑ̃ vuz- εksplike

kə fεʁə si səla εt- aʁive
kɔmε lεksplike a mεz- εtʁə si εme
kɔmɑ̃ vɔ̃ til ʁəaʒiʁ
sələmɑ̃ avεk dε supiʁ

a diz- nəv- ɑ̃
œ̃n- ɑ̃fɑ̃
ʒə səʁε kapablə də mεn ɔkype
mε lεz- otʁə oʁɔ̃ til sεtə pɑ̃se

mε puʁ ynə fwa ʒə vε lεse tɔ̃be
sε stypidə pʁəʒyʒe
ʒə vε fεʁə ma vi
avεk sə pəti ʃəʁi

ʒə paʁlə kɔmə sil ətε la
mε ʒə vu ʒyʁə kə ʒə mə sɑ̃s kɔmə sil ətε pʁəze

bjɛ̃to ʒə pasəʁεz- œ̃ tεst
ʒə vu lə ʒyʁə
ʒə vu ʁədɔnəʁε dε nuvεllə
si pozitif ε lə tεst
vu lə səʁε dɑ̃ pa lɔ̃ ʒə vu lə ʒyʁə