Poème-France.com

Poeme : Le Dernier Soupir.Le Dernier Soupir.

Je n’ai plus d’avenir,
Je n’ai plus de raisons de vivre.
J’ai perdu celle que j’aimais,
Mon sang est en train de couler.
J’ai perdu celle qui me faisait vivre,
Mon cœur rend son dernier soupir.

Je n’ai plus aucune raisons d’espérer,
Je suis en train d’agoniser.
J’ai perdu la vie,
Lorsque j’ai appris qu’elle m’avait trahie.

J’ai perdu ma femme,
Je m’apprête donc à rendre l’âme.
Mon cœur fut transpercé,
Quand j’ai su son infidélité.
On m’a enlevé celle que j’avais de plus chère au monde,
En me laissant une blessure si profonde.
Jtm Malydie

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə nε plys davəniʁ,
ʒə nε plys də ʁεzɔ̃ də vivʁə.
ʒε pεʁdy sεllə kə ʒεmε,
mɔ̃ sɑ̃ εt- ɑ̃ tʁɛ̃ də kule.
ʒε pεʁdy sεllə ki mə fəzε vivʁə,
mɔ̃ kœʁ ʁɑ̃ sɔ̃ dεʁnje supiʁ.

ʒə nε plysz- okynə ʁεzɔ̃ dεspeʁe,
ʒə sɥiz- ɑ̃ tʁɛ̃ daɡɔnize.
ʒε pεʁdy la vi,
lɔʁskə ʒε apʁi kεllə mavε tʁai.

ʒε pεʁdy ma famə,
ʒə mapʁεtə dɔ̃k a ʁɑ̃dʁə lamə.
mɔ̃ kœʁ fy tʁɑ̃spεʁse,
kɑ̃ ʒε sy sɔ̃n- ɛ̃fidelite.
ɔ̃ ma ɑ̃ləve sεllə kə ʒavε də plys ʃεʁə o mɔ̃də,
ɑ̃ mə lεsɑ̃ ynə blesyʁə si pʁɔfɔ̃də.